สรุปการใช้ Conditional Sentences (ประโยคเงื่อนไข)

Conditional Sentences คือประโยคแสดงเงื่อนไขสมมติเหตุการณ์ ถ้ามีเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นแล้ว (Condition) ก็จะมีอีกเหตุการณ์หนึ่งขึ้นตามมา (Result) โดยมี if เป็นตัวเชื่อมประโยคสองประโยคนั้นเข้าด้วยกัน […]

Conditional Sentences
คือประโยคแสดงเงื่อนไขสมมติเหตุการณ์ ถ้ามีเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นแล้ว (Condition) ก็จะมีอีกเหตุการณ์หนึ่งขึ้นตามมา (Result) โดยมี if เป็นตัวเชื่อมประโยคสองประโยคนั้นเข้าด้วยกัน

ประโยคเงื่อนไขในภาษาอังกฤษ จะประกอบด้วยสองส่วน ดังนี้
1. ส่วน If-clause จะบอกถึงเงื่อนไข (Condition)
2.ส่วน Main Clause จะเป็นข้อความหลัก บอกผล (Result) ที่จะเกิดขึ้นตามมา

โครงสร้างประโยคเงื่อนไข
If-clause + Main Clause

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

If it rains tomorrow, we will not come. (rains =If-clause, we will not come = Main Clause)
ตำแหน่งการวาง Clause ทั้งสอง อาจสลับกันก็ได้ โดยนำเอา Main Clause มาขึ้นต้นประโยค แล้วตามด้วย If-clause แต่จะไม่มีเครื่องหมาย comma (,) ตามหลังประโยค Main Clause

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

You will get wet if it rains.
แต่อย่างไรก็ดี ถ้าขึ้นต้นประโยคด้วย If-clause ก่อน จะเป็นการเน้นความหมายมากยิ่งขึ้น

Conditional Sentence ที่ผู้เรียนภาษาอังกฤษมักพบเจอบ่อยๆ มี 4 ประเภท ดังนี้

Conditional Sentence (ประโยคเงื่อนไข) แบบที่ 1

จะใช้พูดถึงสิ่งที่ผู้พูดทำการคาดคะเนว่าจะเกิดขึ้นจริงในวันนี้หรือในอนาคต โดยประโยค If-clause (Condition) จะใช้เป็น Present Simple Tense (Verb ช่องที่ 1) และ ประโยค Main Clause (Result) จะใช้ Future Simple Tense (Will + คำกริยาไม่ผัน) ถ้าเป็นความจริงเสมอ Main Clause ให้ใช้ Present Simple Tense

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

If I study hard, I always pass my exams. (If I study hard – present simple, I always pass my exams – present simple)
กริยาใน Main Clause เป็นคำสั่ง คำแนะนำ หรือ ขอร้อง ให้ใช้ Present Simple Tense

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

If your parents ask you, tell them truth.
แปลว่า ถ้าพ่อแม่ถาม ก็บอกความจริงแก่พวกเขา
(เป็นประโยคคำสั่ง)

If you leave, please turn out the light.
แปลว่า ถ้าคุณออกไป กรุณาปิดไฟด้วยนะ
(เป็นประโยคขอร้อง)

If you feel tired, drink a cup of coffee.
แปลว่า ถ้าคุณรู้สึกเหนื่อย ดื่มกาแฟสิ
(เป็นประโยคแนะนำ)

แบบที่ 1 นี้ สามารถใช้ Should แทน If ได้ ซึ่งวิธีนี้จะเรียกว่า การทำ Inversion

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

Should she refuse to leave, telephone Ms. Wendy.
= If she refuses to leave, telephone Ms. Wendy.

Unless = If…Not (แปลว่า ถ้า…ไม่) ประโยคหลัง Unless จะเป็นประโยคบอกเล่า ไม่อย่างนั้นจะเป็นปฏิเสธซ้อนปฏิเสธ และผู้เรียนภาษาอังกฤษต้องจำให้ขึ้นใจอยู่เสมอ เมื่อนำ Unless ไปวางในประโยคเงื่อนไข คือ หลัง Unless ต้องไม่มีคำว่า No โดยเด็ดขาด เพราะตัวมันเองมีความหมายว่า “ไม่” อยู่ในตัวแล้ว

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

Unless you study harder, you won’t pass the exam.

เปรียบเทียบกับประโยคเงื่อนไขที่ใช้ If แล้ว จะมีความหมายเดียวกัน
If you don’t study harder, you’ll fail the exam.

Conditional Sentence (ประโยคเงื่อนไข) แบบที่ 2

จะใช้พูดถึงสิ่งที่ผู้พูดคิดว่าไม่น่าจะเกิด หรือไม่มีทางเกิดขึ้นได้จริงในวันนี้หรือในอนาคต โดยประโยค If-clause (Condition) จะเป็น Past Simple Tense (Verb ช่องที่ 2) และประโยค Main Clause (Result) จะใช้ Future in the Past (Would + กริยาไม่ผัน)
ในแบบที่ 2 นี้ ถ้าในประโยคมี Verb to be จะต้องใช้ were กับประธานทุกตัว ไม่ว่าประธานตัวนั้นจะเป็นเอกพจน์หรือพหูพจน์ก็ตาม
เราสามารถละ If โดยการเอากริยาช่วย were ในประโยค If-clause มาไว้หน้าประโยคแทน ซึ่งวิธีนี้จะเรียกว่า Inversion

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

Were war to break out, I would emigrate to Mars.
= If war were to break out, I would emigrate to Mars.

Conditional Sentence (ประโยคเงื่อนไข) แบบที่ 3

ใช้พูดกับเหตุการณ์ที่ตรงข้ามความจริงในอดีต ซึ่งจะไม่มีทางเกิดขึ้นหรือเป็นไปได้เลย โดยประโยค If-clause (Condition) จะเป็น Past Perfect Tense(Had + Verb ช่องที่ 3) และประโยค Main Clause (Result) จะใช้ Future Perfect in the Past (Would + Have + Verb ช่องที่ 3)
เราสามารถละ If ได้ โดยการนำ Had ในประโยค If-clause มาไว้หน้าประโยคแทน ซึ่งวิธีนี้ก็จะเรียกว่า Inversion

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

Had he studied hard, he would have passed.
= If he had studied hard, he would have passed.

Conditional Sentence (ประโยคเงื่อนไข) แบบที่ 4 คือ แบบผสม (Mixed Type)

เป็นการผสมผสานระหว่างประโยคเงื่อนไขแบบที่ 2 และ 3 เข้ามาไว้ในประโยคเดียวกัน ซึ่งกฏการใช้ประโยคเงื่อนไขแบบ Mixed Type คือ
ถ้าเป็นเหตุการณ์ในอดีตกับปัจจุบัน ให้เปลี่ยน Tense ใน Main Clause (Result) จาก would have + Verb ช่องที่ 3 เป็น would + กริยาไม่ผัน
หมายความว่า ถ้าในอดีตเกิดหรือไม่เกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้น (Conditional Sentence แบบที่ 3) ปัจจุบันหรือตอนนี้คงเป็นหรือไม่เป็นอย่างนี้ (Conditional Sentence แบบที่ 2)

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I had stayed at home, I would be OK now.

** นอกจากคำว่า If แล้ว ยังมีคำอื่นๆ ที่ใช้ในประโยคเงื่อนไขได้ เช่น

suppose แปลว่า สมมติว่า
on condition that หรือ on the condition that แปลว่า โดยมีเงื่อนไขว่า
so long as หรือ as long as แปลว่า ถ้า, ตราบใดที่
what if แปลว่า สมมติว่า

อ่านต่อ คลิก >> สรุปการใช้ If clause (ประโยคเงื่อนไข)

แชร์เลย