Conditional Sentences คืออะไร การใช้ If clause

Conditional Sentences การใช้ If – Clause การใช้ If-Clause อาจสรุปได้เป็น 3 […]

Home/ภาษาอังกฤษ/Grammar (ไวยากรณ์)/Conditional Sentences คืออะไร การใช้ If clause

Conditional Sentences

การใช้ If – Clause

การใช้ If-Clause อาจสรุปได้เป็น 3 สถานการณ์ดังนี้คือ

1. สถานการณ์เป็นจริงในปัจจุบัน/ อนาคต ตัวอย่างเช่น

If Jame need some money, I will/can lend him some.

ในความหมายนี้หมายถึง
ถ้าเจมส์ต้องการเงิน ฉันสามารถให้เงินเขายืมได้ในรูปแบบนี้ เจมส์อาจต้องการเงินจริงได้

2. สถานการณ์ตรงข้ามความจริงในปัจจุบัน / อนาคต

If Jame needed some money, I would/could lend him some.

ในความหมายนี้หมายถึง
ถ้าเจมส์ต้องการเงิน ฉันสามารถให้เงินเขายืมได้
แต่ในความเป็นจริงแล้ว เจมส์ไม่ต้องการเงินเลย

3. สถานการณ์ตรงข้ามความจริงที่เกิดขึ้นในอดีต

If Jame had needed some money, I would/could have lent him some.

ในความหมายนี้หมายถึง
ถ้าเจมส์ต้องการเงิน ฉันสามารถให้เงินเขายืมได้
แต่ในความเป็นจริงในอดีตแล้ว เจมส์ไม่ต้องการเงินเลย

หมายเหตุ ในกรณีที่ใช้ในรูป Past Simple จะใช้ were แทน was เสมอ กับประธานเอกพจน์ ในประโยคเงื่อนไขที่ตรงกันข้ามกับความเป็นจริง

แชร์เลย