คำเชื่อมประเภทต่างๆ ในภาษาอังกฤษ

คำเชื่อม Connectors Connector หมายถึง คำหรือวลีที่ใช้เชื่อมข้อความภายในประโยค หรือระหว่างประโยค เพื่อแสดงความสัมพันธ์ทางด้านต่างๆ เช่น ความสัมพันธ์ทางด้านเหตุผล หรือการขัดแย้งกันของประโยค […]

เรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง

คำเชื่อม Connectors

Connector หมายถึง คำหรือวลีที่ใช้เชื่อมข้อความภายในประโยค หรือระหว่างประโยค เพื่อแสดงความสัมพันธ์ทางด้านต่างๆ เช่น ความสัมพันธ์ทางด้านเหตุผล หรือการขัดแย้งกันของประโยค หรือความแตกต่างกัน สำหรับตัวเชื่อมในบทเรียนนี้เราจะเน้นคำเชื่อมที่มักจะใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน การทำงานและการสอบ

1. Cause-result connector (คำเชื่อมแสดงเหตุและผล) ได้แก่ So, Therefore, Thus, Consequently, As a result, Hence, As a consequence

เรียนภาษาอังกฤษจากตัวอย่างประโยค

No community of organisms is totally isolated from all others ; therefore, the earth as a whole can be regarded as one ecological system.

Glass is fragile ; therefore it should be handled carefully.

2. Contrasting connectors (คำเชื่อมที่แสดงความขัดแย้ง) เช่น However, Nevertheless, Whereas, Although, But, Though, Even though, Yet, Still, Despite, In spite of

เรียนภาษาอังกฤษจากตัวอย่างประโยค

The ecosystem depends on photosynthesis. However, 5% or less of the light energy reaching the surface of the earth is converted into chemical energy.

Glass is very useful material, but it breaks easily.

3. Explanation connectors (คำเชื่อมที่แสดงเหตุผล) เช่น Because, As, Since, Because of, Owing to, On account of

เรียนภาษาอังกฤษจากตัวอย่างประโยค

The roads were flooded because of the heavy rain.

Since we have no money, we cannot buy a doll.

Owing to the heavy rain, the football match was postponed.

4. Purpose connectors (คำเชื่อมที่แสดงวัตถุประสงค์) เช่น So that , In order that (เพื่อว่า), In order to, So as to, to (เพื่อที่จะ), lest (เพื่อที่จะไม่)

เรียนภาษาอังกฤษจากตัวอย่างประโยค

The tea is so hot that I cannot drink it.

We water the flowers in order that they may not die.

The children have put their toys in the box so as not to lose them.

5. Addition connectors (คำเชื่อมที่แสดงการเพิ่มเข้าไป) เช่น Furthermore, Moreover, Besides, Also, And, In addition, As well as

เรียนภาษาอังกฤษจากตัวอย่างประโยค

Peter as well as George play basketball.

We want to find out about the world of a single individual organism. In addition, we want to know about the relationships between organisms.

แชร์เลย