การเปลี่ยนประโยค direct speech เป็น indirect speech (reported)

หลักการเปลี่ยนประโยค direct speech เป็น indirect speech หลักการเปลี่ยนประโยคแบบ direct speech ให้เป็นประโยคแบบ […]

หลักการเปลี่ยนประโยค direct speech เป็น indirect speech

หลักการเปลี่ยนประโยคแบบ direct speech ให้เป็นประโยคแบบ indirect speech หรือ reported speech สามารถทำได้ดังนี้

1. ตัดเครื่องหมายคำพูด (quotation mark) และเครื่องหมายลูกน้ำ (comma) ที่อยู่ในประโยค direct speech ออก

2. เปลี่ยนกริยานำ (introducing verb) ในประโยคหลัก (main clause) โดยมีวิธีการเปลี่ยนกริยาดังนี้

2.1 ตัวอย่างสำหรับประโยคบอกเล่า (statement) และประโยคปฏิเสธ (negative sentence)

Say เปลี่ยนเป็น say that
Said เปลี่ยนเป็น said that
Say to … เปลี่ยนเป็น tell … that
Said to … เปลี่ยนเป็น told … that

2.2 ตัวอย่างสำหรับประโยคคำถาม (interrogative sentence)

Say เปลี่ยนเป็น ask, inquire, demand
Say to … เปลี่ยนเป็น ask…, inquire…, demand…

2.3 ตัวอย่างสำหรับประโยคคำสั่ง (imperative)

การขอร้อง ใช้คำว่า ask, request, beg
การสั่ง ใช้คำว่า command, order
การห้ามปราม ใช้คำว่า forbid, forbade
การตักเตือน ใช้คำว่า warn
การเสนอแนะ ใช้คำว่า suggest, advise

2.4 ตัวอย่างสำหรับประโยคอุทาน (Exclamation)

Exclaimed with …
เช่น exclaimed with surprise หมายถึง อุทานด้วยความประหลาดใจ

3. เปลี่ยนสรรพนามบุคคล (Personal pronoun) และคำคุณศัพท์แสดงความเป็นเจ้าของ (Possessive adjective) ให้สอดคล้องกับประธานหลักของประโยค

4. เปลี่ยน tense ที่อยู่ในประโยคคำพูด ให้สอดคล้องกับ reporting verb ที่อยู่ในประโยคหลัก

5. เปลี่ยนคำระบุเวลาต่างๆ และเปลี่ยนคำที่แสดงระยะเวลาที่ใกล้ ให้เป็นระยะเวลาที่ไกลขึ้น เช่น

Tonight เปลี่ยนเป็น that night
Yesterday เปลี่ยนเป็น The day before หรือ The previous day

อ่านต่อ คลิก >> Direct และ Indirect Speech (Reported)

แชร์เลย