Distributive adjective คืออะไร

Distributive adjective คือ คำคุณศัพท์แบ่งแยก Distributive adjective คือคำคุณศัพท์ที่ใช้ขยายคำนาม เพื่อแบ่งแยกหรือแจกแจงคำนามที่กล่าวถึงออกจากกัน เป็นสิ่งหนึ่ง อย่างหนึ่ง […]

Home/ภาษาอังกฤษ/Grammar (ไวยากรณ์)/Distributive adjective คืออะไร

Distributive adjective คือ คำคุณศัพท์แบ่งแยก

Distributive adjective คือคำคุณศัพท์ที่ใช้ขยายคำนาม เพื่อแบ่งแยกหรือแจกแจงคำนามที่กล่าวถึงออกจากกัน เป็นสิ่งหนึ่ง อย่างหนึ่ง คนหนึ่ง เช่นคำว่า each, every, either, neither

Each house in this street has its own garage.
แปลว่า บ้านแต่ละหลังในถนนนี้มีโรงรถเป็นของตนเอง

แชร์เลย

ให้คะแนนบทเรียนนี้

Average rating 5 / 5. Vote count: 1

เป็นคนแรกที่ให้คะแนนบทเรียนนี้