การใช้ each และ every ต่างกันอย่างไร

เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง การใช้ each และ every each และ every ต่างกันอย่างไร […]

การใช้ each every ต่างกันอย่างไร

เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง การใช้ each และ every

each และ every ต่างกันอย่างไร

ผู้เรียนภาษาอังกฤษมักพบว่า ทั้งคำว่า each และ every มีความหมายคล้ายกัน และหลายๆ ครั้ง ก็มีการใช้ each และ every แทนกัน โดยบางกรณีสามารถใช้คำว่า each หรือ every ก็ได้ ซึ่งความหมายของสองคำนี้คือ

* each แปลว่า แต่ละ
* every แปลว่า ทุกๆ

ผู้เรียนภาษาอังกฤษควรรู้ว่า สองคำนี้ไม่ได้มีความหมายเหมือนกันทุกกรณี ลองศึกษาจากตัวอย่างประโยค
ภาษาอังกฤษต่อไปนี้ดูครับ

เรียนภาษาอังกฤษจากตัวอย่างประโยค

* การใช้ each = แต่ละ..
ภาษาอังกฤษ: Study each sentence carefully.
แปลว่า: ศึกษาแต่ละประโยคอย่างถี่ถ้วน

* การใช้ every = ทุกๆ..
ภาษาอังกฤษ: Every sentence must have a verb.
แปลว่า: ทุกๆ ประโยคต้องมีคำกริยา

* ข้อควรระวังในการใช้
ถ้ามีของแค่ 2 สิ่ง เราจะใช้ each [ไม่ใช้ every นะครับ]

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
– When you run, each foot leaves the ground before the other comes down.

เปรียบเทียบโครงสร้างการใช้ และความหมาย

* การใช้ each = แต่ละ.. + คำนาม
– each book หนังสือแต่ละเล่ม
– each student นักเรียนแต่ละคน

* การใช้ every = ทุกๆ.. + คำนาม
– every book หนังสือทุกเล่ม
– every student นักเรียนทุกคน

แชร์เลย