การใช้ either กับ neither

either neither เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง การใช้ either / neither * การใช้ […]

เรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง

either neither

เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง การใช้ either / neither

* การใช้ either ในภาษาอังกฤษ

either แปลว่า ไม่อันใดก็อันหนึ่ง

เรียนภาษาอังกฤษจากโครงสร้างและตัวอย่างประโยค

1. either + singular noun + singular verb
ตัวอย่างประโยค
– Either train goes to Chiangmai.

2. either of the + plural noun + singular verb
ตัวอย่างประโยค
– Either of the trains goes to Chiangmai.

3. either … or … + verb ตามประธานตัวที่ 2
แปลว่า ถ้าไม่ … ก็ …
ตัวอย่างประโยค
– Either I or she has to leave now.

* การใช้ neither ในภาษาอังกฤษ

neither แปลว่า ไม่ทั้งสอง

1. neither + singular noun + singular verb
ตัวอย่างประโยค
– Neither train goes to Chiangmai.
ความหมายเหมือน Both trains do not go to Chiangmai.

2. neither … nor … + verb ตามประธานตัวที่ 2
แปลว่า ไม่ทั้ง … และ …
ตัวอย่างประโยค
– Neither she nor we are happy.

แชร์เลย