การใช้ enough และ too รวมถึง too.. to.. บอกว่าไม่พอ หรือมากเกินไป โครงสร้าง ตัวอย่าง

การใช้ enough และ too ในภาษาอังกฤษ enough และ too ตำแหน่งในการวาง enough […]

การใช้ enough และ too ในภาษาอังกฤษ

enough และ too

ตำแหน่งในการวาง enough

enough หมายถึง พอ, เพียงพอ โดยจะวางไว้หลังคำคุณศัพท์ (adjective) และกริยาวิเศษณ์ (adverb)

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

– She didn’t get the job because she wasn’t experienced enough.
= หล่อนไม่ได้งาน เพราะว่าประสบการณ์หล่อนไม่เพียงพอ
* ไม่ใช่ enough experienced

– You won’t pass the examination if you don’t work hard enough.
= คุณจะสอบไม่ผ่าน หากไม่อ่านหนังสือหนักพอ

– You’re not old enough.
= คุณยังอายุไม่มากพอ

ส่วนคำที่ความหมายตรงข้ามกับคำว่า enough ก็คือคำว่า too ซึ่งแปลว่า มากเกินไป

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

– You work too hard
= คุณทำงานหนักเกินไป

หากต้องการใช้คำว่า enough กับคำนาม (noun) จะต้องวางไว้ข้างหน้าคำนาม

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

– She didn’t get the job because she didn’t have enough experience.
= หล่อนไม่ได้งาน เพราะว่าหล่อนไม่มีประสบการณ์เพียงพอ
* ไม่ใช่ experience enough

– I haven’t got enough money.
= ฉันมีเงินไม่พอ

หรืออาจใช้ enough โดยไม่มีคำนามก็ได้ เช่น

– I’ll lend you some money if you haven’t got enough.
= ฉันจะให้คุณยืมเงิน ถ้าคุณมีไม่พอ

คำที่ความหมายตรงข้ามกับคำว่า enough + คำนาม (noun) ก็คือ too much… และ too many…

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

– It costs too much (money).
– There are too many people and not enough chair.

เราอาจใช้ too…for + somebody / something

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

– This shirt is too big for me.
= เสื้อตัวนี้ใหญ่เกินไปสำหรับฉัน

และใช้ too… to do something

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

– It’s too far to walk.
= มันไกลเกินไปที่จะเดิน

แชร์เลย