การใช้ enough และ too รวมถึง too.. to.. บอกว่าไม่พอ หรือมากเกินไป โครงสร้าง ตัวอย่าง

คลิกอ่าน >> คำศัพท์ภาษาอังกฤษ พื้นฐาน 1,000 คำ
เทคนิค เรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง ให้ได้ผล

การใช้ enough และ too ในภาษาอังกฤษ

enough และ too

ตำแหน่งในการวาง enough

enough หมายถึง พอ, เพียงพอ โดยจะวางไว้หลังคำคุณศัพท์ (adjective) และกริยาวิเศษณ์ (adverb)

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

– She didn’t get the job because she wasn’t experienced enough.
= หล่อนไม่ได้งาน เพราะว่าประสบการณ์หล่อนไม่เพียงพอ
* ไม่ใช่ enough experienced

– You won’t pass the examination if you don’t work hard enough.
= คุณจะสอบไม่ผ่าน หากไม่อ่านหนังสือหนักพอ

– You’re not old enough.
= คุณยังอายุไม่มากพอ

ส่วนคำที่ความหมายตรงข้ามกับคำว่า enough ก็คือคำว่า too ซึ่งแปลว่า มากเกินไป

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

– You work too hard
= คุณทำงานหนักเกินไป

หากต้องการใช้คำว่า enough กับคำนาม (noun) จะต้องวางไว้ข้างหน้าคำนาม

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

– She didn’t get the job because she didn’t have enough experience.
= หล่อนไม่ได้งาน เพราะว่าหล่อนไม่มีประสบการณ์เพียงพอ
* ไม่ใช่ experience enough

– I haven’t got enough money.
= ฉันมีเงินไม่พอ

หรืออาจใช้ enough โดยไม่มีคำนามก็ได้ เช่น

– I’ll lend you some money if you haven’t got enough.
= ฉันจะให้คุณยืมเงิน ถ้าคุณมีไม่พอ

คำที่ความหมายตรงข้ามกับคำว่า enough + คำนาม (noun) ก็คือ too much… และ too many…

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

– It costs too much (money).
– There are too many people and not enough chair.

เราอาจใช้ too…for + somebody / something

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

– This shirt is too big for me.
= เสื้อตัวนี้ใหญ่เกินไปสำหรับฉัน

และใช้ too… to do something

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

– It’s too far to walk.
= มันไกลเกินไปที่จะเดิน

บทเรียนภาษาอังกฤษ ที่ควรอ่าน

– พื้นฐานภาษาอังกฤษ
– คำคมภาษาอังกฤษ (พร้อมคำอ่าน คำแปล)
– โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ
– ไวยากรณ์อังกฤษ | Tense ทั้ง 12
– ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
– อาชีพ ภาษาอังกฤษ (พร้อมฟังเสียงเจ้าของภาษา)
– เลข ภาษาอังกฤษ (พร้อมฟังเสียง)
– ผลไม้ ภาษาอังกฤษ (พร้อมฟังเสียง)
– สระภาษาอังกฤษ อักษรภาษาอังกฤษ (วิธีสะกดคำ)
– แนะนำตัวภาษาอังกฤษ
– เขียนจดหมายภาษาอังกฤษ ตัวอย่างประโยคเพียบ

 ติดตาม อ.ต้นอมร บนเฟซบุ๊ก ความรู้ดีๆ เพียบ!
facebook.com/tonie.amorn
(ตั้งเป็น see first : เห็นโพสต์ก่อน ด้วยนะครับ)

 เข้ากลุ่มเรียนภาษาอังกฤษ ฟรี
facebook.com/groups/english.tonamorn