ประโยคอุทานในภาษาอังกฤษ แสดงความประหลาดใจ

ประโยคอุทาน การอุทานในภาษาอังกฤษ แสดงความประหลาดใจ Exclamations การอุทานแสดงความแปลกใจ ประหลาดใจ เป็นภาษาอังกฤษ มีโครงสร้างประโยคที่นิยมใช้ดังนี้ คือ 1. […]

การแสดงความประหลาดใจ ภาษาอังกฤษ

ประโยคอุทาน การอุทานในภาษาอังกฤษ แสดงความประหลาดใจ
Exclamations

การอุทานแสดงความแปลกใจ ประหลาดใจ เป็นภาษาอังกฤษ มีโครงสร้างประโยคที่นิยมใช้ดังนี้ คือ

1. How + Adjective / Adverb
2. What + (a / an) + (Adjective) + Noun
3. So + Adjective / Adverb + that
4. So + Adjective + a + Noun + that
5. Such + (a / an) + Adjective + Noun + that

เรียนภาษาอังกฤษจากตัวอย่างประโยค พร้อมคําแปลภาษาไทย

1. โครงสร้างประโยค How + Adjective / Adverb

How cold it is today!
แปลว่า วันนี้ช่างหนาวจริงๆ

How sweetly he sings!
แปลว่า เขาช่างร้องเพลงเพราะจริงๆ

How kindly he talks to everybody!
แปลว่า เขาช่างใจดีพูดคุยกับทุกๆ คน

He wants everybody to realize how important he is.
แปลว่า เขาอยากให้ทุกคนตระหนักว่าเขามีความสำคัญแค่ไหน

2. โครงสร้างประโยค What + (a / an) + (Adjective) + Noun

What day it was!
แปลว่า ช่างเป็นวันที่น่าเบื่อจัง

What fools we were!
แปลว่า พวกเราช่างโง่ซะจริง

Hello, George! What a good luck to meet you here!
แปลว่า สวัสดีจอร์จ โชคดีอะไรแบบนี้ที่ได้พบคุณที่นี่

What a pretty tune! How pleasant it sounds!
แปลว่า ช่างเป็นเพลงที่เพราะจัง เสียงไพเราะอะไรแบบนี้

3. โครงสร้างประโยค So + Adjective / Adverb + that

Peter is so tall that he can touch the ceiling.
แปลว่า ปีเตอร์สูงมากจนกระทั่งเขาสามารถแตะเพดานได้

A microbe is so small that we cannot see it with the naked eye.
แปลว่า เชื้อโรคเล็กมากจนกระทั่งเราไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่า

Tony is so polite that everyone likes him.
แปลว่า โพนี่เป็นคนสุภาพมากจนทุกคนชอบเขา

4. โครงสร้างประโยค So + Adjective + a + Noun + that

She asked me so silly a question that I didn’t answer.
แปลว่า หล่อนถามฉันด้วยคำถามที่โง่มากจนฉันไม่อยากตอบ

It was so difficult a problem that no one could answer it.
แปลว่า มันเป็นปัญหาที่ยากมากจนไม่มีใครตอบได้

5. โครงสร้างประโยค Such + (a / an) + Adjective + Noun + that

Thomas is such a lazy fellow that he never does his homework.
แปลว่า โทมัสเป็นเด็กที่ขี้เกียจมาก เขาไม่เคยทำการบ้านของเขาเลย

They were such good boys that I was almost never cross with them.
แปลว่า พวกเขาเป็นเด็กที่ดีมาก ฉันไม่เคยผิดหวังในตัวพวกเขาเลย

It was such a difficult problem that no one could solve it.
แปลว่า มันเป็นปัญหาที่ยากมากจนไม่มีใครแก้ไขได้

แชร์เลย