การใช้ Finite verb ตัวอย่างประโยค พร้อมคำแปล

Finite verb (กริยาแท้) finite verb อ่านว่า ไฟ’ไนทฺ-เวิร์บ finite verb คือ […]

Finite verb (กริยาแท้)

finite verb อ่านว่า ไฟ’ไนทฺ-เวิร์บ

finite verb คือ กริยาแท้ หรือ กริยาหลักของประโยค ทำหน้าที่แสดงกริยาอาการที่แท้จริงของประโยคภาษาอังกฤษ โดยสามารถเป็นได้ทางกริยาที่แสดงการกระทำ (Action verb) และเป็นคำกริยาที่แสดงความเป็นอยู่ (State of being) และเป็นคำกริยาที่แสดงความเป็นเจ้าของ (Possession) เป็นคำกริยาที่มีความหมายสมบูรณ์ในตัวเอง หากประโยคในภาษาอังกฤษประโยคใดขาดกริยาแท้ จะถือว่าเป็นประโยคภาษาอังกฤษที่ไม่สมบูรณ์ ซึ่งกริยาแท้จะมีการเปลี่ยนรูปไปตาม Subject (ประธาน) และ tense (กาล)

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

Albert often reads a book before dinner.
แปลว่า อัลเบิร์ตมักจะอ่านหนังสือก่อนอาหารเย็น

finite verb หรือ กริยาแท้ของประโยคด้านบนคือ read ซึ่งผันตาม Subject และเป็น Present simple tense จึงกลายเป็น reads

He had a good time last night.
แปลว่า เขามีช่วงเวลาที่ดีเมื่อคืนนี้

finite verb หรือ กริยาแท้ของประโยคด้านบนคือ have ซึ่งผันตาม Subject และเป็น Past simple tense จึงกลายเป็น had

แชร์เลย