สรุปการใช้ Gerund ภาษาอังกฤษ

การใช้ Gerund Gerund นั้น มีวิธีการใช้เมื่อ -อยู่หลัง Verb บางตัว ตัวอย่างภาษาอังกฤษ เช่น […]

Home/ภาษาอังกฤษ/Grammar (ไวยากรณ์)/สรุปการใช้ Gerund ภาษาอังกฤษ

การใช้ Gerund
Gerund นั้น มีวิธีการใช้เมื่อ
-อยู่หลัง Verb บางตัว
ตัวอย่างภาษาอังกฤษ เช่น
admit, avoid, consider, deny, escape, enjoy, finish, forgive, fancy, keep, prevent, risk, miss, postpone, practice, recommend, resist, suggest

-อยู่หลัง Adjective บางตัว
ตัวอย่างภาษาอังกฤษ เช่น
worth, busy, afraid of, fond of, interested in, tired of, proud of, bad at, clever at

-อยู่หลัง Noun + Preposition บางตัว
ตัวอย่างภาษาอังกฤษ เช่น
addiction to, anxiety about, belief in, credit for, dedication to, delay in, devotion to, difficulty in, fear of, interest in, knowledge of, reason for, regret for, report in

-อยู่หลังสำนวนต่อไปนี้
ตัวอย่างภาษาอังกฤษ เช่น be fed up with, can’t help, can’t stand, feel like, give up, it’s no use, it’s no good, would mind, don’t mind, be keen on.

-เป็นประธานของประโยค
ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Running is good for your health.

-อยู่หลัง Preposition
ตัวอย่างภาษาอังกฤษ เช่น
about, in, on , at, to , under, with, above, of เป็นต้น
ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
He was thinking about going on holiday to the Caribbean.

-หลังคำที่ตามด้วย to บางตัว
ตัวอย่างภาษาอังกฤษ เช่น
be used to, be accustomed to, be opposed to, object to, confess to, look forward to.

แชร์เลย