คำกริยาที่ใช้กับ Infinitive และ Gerund

กริยาที่ตามด้วย Infinitive และ Gerund กริยาที่ใช้ได้ทั้ง Infinitive และ Gerund มีความหมายไม่แตกต่างกัน มีดังนี้ begin, […]

กริยาที่ตามด้วย Infinitive และ Gerund

กริยาที่ใช้ได้ทั้ง Infinitive และ Gerund มีความหมายไม่แตกต่างกัน มีดังนี้

begin, dread, hate, plan, love, like, dislike, intent, prefer, continue, neglect, start

ตัวอย่างประโยค
It started to rain.
It start raining.

และกริยาที่มีความหมายต่างกันโดยสิ้นเชิง มีดังนี้
go on, forget, regret, remember, stop, try, be sorry, be afraid

go on + to infinitive
มีความหมายว่า ต่อจากนั้น, ต่อไป (then)
go on + gerund
มีความหมายว่า ทำต่อเนื่อง, ติดต่อกัน (continue)

forget + to infinitive
มีความหมายว่า ลืมที่จะทำ(ยังไม่ได้ทำเพราะลืม)
forget + gerund
มีความหมายว่า ลืมว่าทำไปแล้ว(ทำไปแล้วแต่ลืม)

regret + to infinitive
มีความหมายว่า เสียใจที่จะไปทำ
regret + gerund
มีความหมายว่า เสียใจที่ทำไปแล้ว

remember + to infinitive
มีความหมายว่า ไม่ลืมที่จะทำสิ่งนั้น
remember + gerund
มีความหมายว่า จำการกระทำนั้นได้

stop + to infinitive
มีความหมายว่า หยุด(ทำสิ่งหนึ่ง) เพื่อจะไปทำอีกสิ่งหนึ่ง
stop + gerund
มีความหมายว่า หยุดการกระทำสิ่งนั้นโดยสิ้นเชิง

try + to infinitive
มีความหมายว่า พยายามที่จะทำ
try + gerund
มีความหมายว่า ลอง,ทดลองทำ

be sorry + to infinitive
มีความหมายว่า ขอโทษที่จะทำสิ่งนั้น
be sorry + gerund
มีความหมายว่า ขอโทษที่ทำลงไปหรือทำไปแล้ว

be afraid + to infinitive
มีความหมายว่า ไม่เต็มใจที่จะทำ
be afraid of + gerund
มีความหมายว่า กลัวว่าสิ่งนั้นจะเกิดขึ้น

แชร์เลย