Get กับ Take ต่างกันอย่างไร ดูความแตกต่างระหว่างสองคำนี้

get หรือ take * get ให้ความหมายว่า to obtain, buy, or […]

get กับ take ต่างกันอย่างไร วิธีการใช้

get หรือ take

* get ให้ความหมายว่า to obtain, buy, or earn something
หมายถึง การนำมา เอามา ได้รับมา

* take ให้ความหมายว่า to move something or someone from one place to another
หมายถึง การเอาออกไป

ตัวอย่างการใช้ get ในภาษาอังกฤษ

– He went to the shop to get some milk.
เขาไปที่ร้านค้าเพื่อซื้อ(get)นม(มา)

– We stopped on the way to get some breakfast.
เราพักระหว่างทางเพื่อทาน(get)อาหารเช้า

– Where did you get your shoes from?
เธอได้(get)รองเท้า(มา)จากไหน

สำนวนที่ใช้ get

get (something) across ทำให้เข้าใจ, ทำให้เป็นผล
get along (with) เข้ากันได้
get away ออกไป / จากไป
get back กลับมาถึง
get back from กลับมาจาก
get something back ได้คืน / กลับคืน
get by มีเพียงพอ
get a chance มีโอกาส
get a cramp เป็นตะคริว
get even with แก้แค้นกลับคืน
get a flat tire ยางแบน
get a haircut ตัดผม
get + v. ing (get going!) เริ่ม…
get in เข้าไปใน
get into เข้าถึง (อารมณ์ความรู้สึก)
get in touch (with) ติดต่อ
get in trouble มีอุปสรรคยุ่งยาก
get lost หลงทาง / สับสน / ไปให้พ้น
get married แต่งงาน
get something off ส่ง (จดหมายหรือพัสดุ)
get off เริ่มเดินทาง / ออกห่าง
get on (ทำ) ต่อเนื่อง / ความสัมพันธ์ดี
get on with someone เข้ากันได้
get out หนีไป
get over ฟื้นตัว/ ดีขึ้น
get ready พร้อม
get rid of ขจัด / กำจัด
get to someone ทำให้รู้สึกไม่สบายใจ
get there ไปที่นั่น
get through with something ผ่านช่วงยากลำบากไปได้
get together (with) ไปด้วยกัน
get something under way เริ่มเกิดขึ้น
get up ลุกขึ้น / ตื่นขึ้น
get the blame ได้รับการตำหนิ

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ จากสำนวน get

– We can get by with four computers at the moment, but we’ll need a couple more when the new staff arrive.

ตัวอย่างการใช้ take ในภาษาอังกฤษ

– The weather forecast said rain, so take your umbrella with you when you go out.
พยากรณ์อากาศบอกว่าฝนตก เธออย่าลืมพก(take)ร่มติดตัว(ไป)ด้วยนะ

– Could you take this letter to Tony, please?
คุณช่วยนำ(take)จดหมายนี้(ไป)ให้โทนี่หน่อยได้ไหม

และผู้เรียนภาษาอังกฤษ ยังสามารถใช้ take ในความหมาย to accept / have

– Do they take credit cards here?
ที่นี่รับ(take)บัตรเครดิตหรือเปล่า

– Do you take milk in your coffee?
คุณใส่(take)นมในกาแฟไหม

ตัวอย่างสำนวนที่ใช้ take

take advantage เอาเปรียบ
take advice รับเอาคำแนะนำ (จากผู้อื่น)
take (something) apart แตก / แบ่งแยก
take back เอากลับมา / เอาคืน / ยอมรับผิด
take the blame ยอมรับการตำหนิ
take a break พัก / เว้นระยะ
take care เอาใจใส่
take care of เอาใจใส่
take a chance ฉวยโอกาส / ใช้โอกาส
take a course ลงเรียน (วิชาหรือหลักสูตร)
take it easy ไม่ต้องรีบร้อน / อย่าเคร่งเครียด
take effect ส่งผลกระทบ
take an injection ฉีดยา
take into consideration นำไปพิจารณา
take it or leave it รับหรือไม่รับ (ข้อเสนอ)
take lessons เป็นบทเรียน / ใช้เวลาเรียน
take liberties ใช้เสรีภาพ
take a look (at) มองดู
take medicine กินยา
take  a nap งีบหลับ
take notes จดข้อความ
take off ออกไป
take (something ) off ถอดออก
take the opportunity คว้าโอกาส
take (somebody / something) out นำไปยัง
take over เข้าครอบครอง
take part เข้าร่วม
take a leak ไปปัสสาวะ
take personal offense รู้สึกไม่ดี / ไม่สบายใจ
take place เกิดขึ้น
take pride รู้สึกภูมิใจ
take the responsibility รับผิดชอบ
take a rest พักผ่อน
take a shower อาบน้ำ
take steps กระทำ / ดำเนินการ
take a taxi นั่งรถแท๊กซี่
take the temperature วัดอุณหภูมิ
take a test เข้าทดสอบ
It takes time ใช้เวลา
take one’s time ใช้เวลา / เสียเวลาของคนใดคนหนึ่ง
take a trip เดินทาง
take up something สนใจ / เริ่ม / เข้าประจำที่
take a walk เดินเล่น
take your time ใช้เวลาของคุณให้เต็มที่

แชร์เลย