การใช้ How often ตัวอย่างประโยคพร้อมแปล

การใช้ How often …? ในการสร้างประโยคคำถามภาษาอังกฤษ How often อ่านว่า ฮาว – […]

การใช้ How often …? ในการสร้างประโยคคำถามภาษาอังกฤษ

How often อ่านว่า ฮาว – ออฟ’เฟิน แปลว่า บ่อยแค่ไหน

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษที่ใช้ How often …?

How often do you take a shower?
แปลว่า คุณอาบน้ำบ่อยแค่ไหน

How often do you wash your hair?
แปลว่า คุณสระผมของคุณบ่อยแค่ไหน

How often do you go to the cinema?
แปลว่า คุณไปดูหนังบ่อยแค่ไหน (คุณไปโรงภาพยนตร์บ่อยแค่ไหน)

How often have you been here?
แปลว่า คุณมาที่นี่บ่อยแค่ไหน

How often do you see him?
แปลว่า คุณเจอเขาบ่อยแค่ไหน

เวลาตอบเป็นภาษาอังกฤษ สามารถตอบโดยบอกจำนวนครั้งไปเลย เช่น

Twice a day: in the morning and in the evening.
แปลว่า วันละสองครั้ง: ในตอนเช้าและในตอนเย็น

I have an English lesson twice a week.
แปลว่า ฉันเรียนภาษาอังกฤษสัปดาห์ละสองครั้ง

He goes to see his mother every day.
แปลว่า เขาไปหาแม่ของเขาทุกวัน

หรือตอบโดยใช้คำแสดงความถี่บ่อย เช่น always = สม่ําเสมอ, never = ไม่เคย, normally = โดยปกติ, occasionally = บางครั้งบางคราว, often = บ่อย, rarely = นานๆ ครั้ง, seldom = นานๆ ครั้ง, sometimes = บางครั้ง, usually = โดยปกติ เพื่อบอกความถี่ เช่น

I don’t often drink beer.
แปลว่า ฉันดื่มเบียร์ไม่บ่อย

แชร์เลย