การใช้ in on at กับสถานที่ ตอนที่ 2 บอกตำแหน่ง ที่อยู่ ใช้อย่างไร วิธีการใช้ ข้อควรระวัง

การใช้ in on at กับสถานที่ ตอนที่ 2 การใช้ in ในความหมายว่า […]

การใช้ in on at กับสถานที่ ตอนที่ 2

การใช้ in ในความหมายว่า “ใน” เช่น

– in a line
– in a row
– in a queue
– in a street
– in a photograph
– in a picture
– in a mirror
– in the sky
– in the world
– in a book
– in a newspaper
– in a magazine
– in a letter
* แต่ถ้าเป็น page ใช้ on a page

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

– When I go to the cinema, I prefer to sit in the front row.
– Who is the man in that photograph?

การใช้ on ในความหมายว่า “บน” เช่น

– on the top shelf
– on the bottom shelf
– on the left
– on the right
– on the ground floor
– on the first floor
– on the second floor
– on a map
– on the menu
– on a list
– on a farm

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

– Have you ever worked on a farm?
* ไม่ใช้ in a farm

สำนวนน่ารู้
on the way = ระหว่างทาง

– We stopped at a small village on the way to Chiangmai.
= เราแวะที่หมู่บ้านเล็กๆ ระหว่างทางไปเชียงใหม่

การใช้ in และ at กับ corner

ถ้าเป็นมุมห้อง เราใช้ in
ถ้าเป็นมุมถนน เราใช้ at หรือ on

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
– The television is in the corner of the room.
= โทรทัศน์อยู่ที่มุมห้อง

– There is a public telephone at the corner of the street.
หรือ
– There is a public telephone on the corner of the street.
แปลว่า มีโทรศัพท์สาธารณะอยู่ที่มุมถนน

แชร์เลย