การใช้ in on at กับ วัน เวลา เดือน ปี เทศกาล ใช้อย่างไร วิธีการใช้ ข้อควรระวัง

บทความสอนภาษาอังกฤษหน้านี้ จะพาไปเรียนเรื่อง การใช้ in, on, at ในการบอกเวลาเป็นภาษาอังกฤษ มาเรียนรู้กันครับ เปรียบเทียบการใช้ in, […]

การใช้ in on at กับ วัน เวลา

บทความสอนภาษาอังกฤษหน้านี้ จะพาไปเรียนเรื่อง การใช้ in, on, at ในการบอกเวลาเป็นภาษาอังกฤษ มาเรียนรู้กันครับ

เปรียบเทียบการใช้ in, on, at ในการบอกเวลา

He arrived at 9 o’clock.
= เขามาถึงตอน 9 โมง

He arrived on Monday.
= เขามาถึงวันจันทร์

He arrived in March.
= เขามาถึงเดือนมีนาคม

He arrived in 2015.
= เขามาถึงปี 2015

สรุปการใช้ in, on, at ในการบอกเวลา

ใช้ at กับเวลาต่างๆ เช่น

– at 8 o’clock
– at 11.20
– at lunchtime
– at sunset
– at midnight

ใช้ on กับวันและวันที่ เช่น

– on Wednesday
– on Wednesdays
– on 17 January 2016
– on Christmas day
– on my birthday

ใช้ in กับช่วงเวลาที่ค่อนข้างนาน อย่างเช่น เดือน ฤดู หรือปี เช่น

– in August
– in 2017
– in the 17th century
– in the past
– in the future
– in (the) winter
– in the 1990s
– in the Middle Ages

ข้อควรระวังในการใช้ in, on, at

เราไม่ใช้ in, on, at นำหน้าคำจำพวก last, next, this, every เช่น
– I’ll see you next Tuesday.
* ไม่ใช่ on next Tuesday
– We got married last January.

เราใช้ in a few minutes / in two months อะไรทำนองนี้ เพื่อแสดงถึงอนาคตข้างหน้า เช่น
– The train will be leaving in a few minutes.
= รถไฟจะออกในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้า(นับจากนี้)

– They will be here in a moment.
– I’ll be back in a week.

เราอาจใช้ in… เพื่อบอกระยะเวลาที่เราใช้ในการทำอะไรบางอย่าง เช่น

– I learnt to drive in two weeks.
= ฉัน(ใช้ระยะเวลา)เรียนขับรถ 2 สัปดาห์

 แบบฝึกหัดการใช้ in on at กับเวลา
ทำเสร็จรู้คะแนนพร้อมเฉลยทันที

คลิกอ่าน >> การใช้ in on at กับสถานที่

แชร์เลย