การบอกปริมาณ โดยไม่ระบุจำนวน ในภาษาอังกฤษ

การใช้ none both another others the other one ones each
Home/ภาษาอังกฤษ/Grammar (ไวยากรณ์)/การบอกปริมาณ โดยไม่ระบุจำนวน ในภาษาอังกฤษ

บทเรียนภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับการบอกปริมาณโดยไม่ระบุจำนวนแบบเฉพาะเจาะจง

Indefinite Quantities

การบอกปริมาณที่ไม่เจาะจง ในภาษาอังกฤษ

1. None = ไม่มี

เรียนภาษาอังกฤษจากตัวอย่างประโยค

None of the students receive the prize.
แปลว่า ไม่มีนักเรียนคนใดได้รับรางวัล

It’s none of your business.
แปลว่า มันไม่ใช่เรื่องของคุณ (ไม่ใช่ธุระกงการอะไรของคุณ)

2. Both = ทั้งสอง, ทั้งคู่

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษพร้อมคําแปล

There are two men at the door. Both are climbing the wall.
แปลว่า มีผู้ชายสองคนอยู่ที่ประตู ทั้งคู่กำลังปีนกำแพง

She gave me two oranges, but both were bad.
แปลว่า หล่อนให้ส้มฉัน 2 ผล แต่เสียทั้งคู่

3. Another = อีกอันหนึ่ง, อีกคนหนึ่ง

เรียนภาษาอังกฤษจากตัวอย่างประโยค

This pen doesn’t work. I must buy another one.
แปลว่า ปากกานี้เขียนไม่ติด ฉันต้องซื้ออันใหม่ (อีกอัน)

I’m going to have another piece of cake.
แปลว่า ฉันจะกินเค้กอีกชิ้น

Would you like another cup of tea?
แปลว่า คุณอยากได้ชาอีกสักแก้วไหม

We have room in the car for another if we all sit close together.
แปลว่า เรามีที่ว่างในรถสำหรับอีกคน หากเรานั่งชิดๆ กัน

4. Others = อันอื่นๆ, คนอื่นๆ, สิ่งอื่นๆ

เรียนภาษาอังกฤษจากตัวอย่างประโยค

You shouldn’t expect others to do your work for you.
แปลว่า คุณไม่ควรคาดหวังคนอื่นๆ ทำงานของคุณแทนคุณ

Some students were playing, others were sleeping.
แปลว่า นักเรียน(ส่วนหนึ่ง)บางคนกำลังเล่น บางคนก็กำลังนอน

5. The other = อีกอันหนึ่ง, อีกคนหนึ่ง

Here are two pens. One is for Sarah, The other is for George.
แปลว่า นี่คือปากกา 2 ด้าม ด้ามหนึ่งของซาร่า และอีกด้ามของจอร์จ

6. Each = แต่ละ

A: How much are these mangoes?
แปลว่า มะม่วงพวกนี้ราคาเท่าไหร่

B: Twenty baht each.
แปลว่า ลูกละ 20 บาท

7. The others = อันอื่นๆ, คนอื่นๆ

Peter has five dogs. He intends to keep two and leave the others.
แปลว่า ปีเตอร์มีสุนัข 5 ตัว เขาตั้งใจจะเก็บไว้ 2 ตัว และเอาที่เหลือไปปล่อย

8. One / Ones มีการใช้ที่แตกต่างกันดังนี้คือ

One ใช้กับคำนามเอกพจน์
Ones ใช้กับคำนามพหูพจน์

เรียนภาษาอังกฤษจากตัวอย่างประโยค

Small cars are more economical than big ones.
แปลว่า รถยนต์คันเล็กประหยัดกว่ารถยนต์คันใหญ่[ในกรณีนี้พูดถึงรถยนต์โดยทั่วๆ ไป จึงใช้คำว่า cars ในรูปพหูพจน์ ดังนั้นจึงต้องใช้คำว่า ones ในการแทนคำที่กล่าวซ้ำ]

Peter has a small car, but Tony has a big one.
แปลว่า ปีเตอร์มีรถยนต์คันเล็ก แต่โทรนี่มีรถยนต์คันใหญ่[ในกรณีนี้พูดถึงรถยนต์เพียงคันเดียว จึงใช้คำว่า car ในรูปเอกพจน์ ดังนั้นจึงต้องใช้คำว่า one ในการแทนคำที่กล่าวซ้ำ]

แชร์เลย