สรุปการใช้ Infinitive ภาษาอังกฤษ

การใช้ Infinitive การใช้ Infinitive นั้นจะใช้เมื่อ -อยู่หลัง Adjective และ Adverb บางตัว […]

การใช้ Infinitive
การใช้ Infinitive นั้นจะใช้เมื่อ

-อยู่หลัง Adjective และ Adverb บางตัว
ตัวอย่างภาษาอังกฤษ เช่น
able, afraid, careful, certain, difficult, easy, essential, fortunate, glad, happy, lucky, important, possible, right, sorry, willing to, wrong, too…to, enough…to,
ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
He was running to fast to see me.

-อยู่หลัง Adverb บางตัว
ตัวอย่างภาษาอังกฤษ เช่น
afford, agree, appear, ask, choose, decide, expect, hope, hurry, learn, manage, need, offer, plan, pretend, promise, prepare, refuse, teach, want, wish

-อยู่หลัง Noun บางตัว
ตัวอย่างภาษาอังกฤษ เช่น
century, day, decade, era, way, idea, month, plan, reason, thing, time, year

-อยู่หลัง Verb บางตัว ตามโครงสร้าง Verb + Object + To infinitive
ตัวอย่างภาษาอังกฤษ เช่น
advise, allow, ask, command, enable, encourage, expect, force, instruct, invite, order, permit, persuade, promise, remind, require, tell, urge, want, warn, wish, would like
ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
She expected him to pay for dinner.
Kim asks me to explain my answer.

– Infinitive without to หรือ Bare Infinitive จะใช้ตามหลัง Modal Verb
ตัวอย่างภาษาอังกฤษ เช่น
will, would, shall, should, etc.
และหลังคำกริยาต่อไปนี้
make, let, help
ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Please let me explain.
Can you help me do the washing up?
She make me feel happy.
You should go out.

-Infinitive without to (Bare Infinitive) หรือ Present Participle
ใช้หลังคำกริยาดังต่อไปนี้
see, watch, hear, feel, sense, smell, notice, observe, overhear แต่มีความหมายต่างกัน คือ
Verb + Objective + Present Participle (V1 + ing)
จะสื่อถึงการกระทำที่กำลังดำเนินอยู่ในขณะนั้น หรือกำลังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I saw Jack listening to the radio while I was having dinner.
แต่ถ้าเป็น Verb + Object + Bare Infinitive
จะสื่อถึงการกระทำตั้งแต่ต้นจนจบ
ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I saw him fix the window.

สิ่งที่ผู้เรียนภาษาอังกฤษควรรู้

help มีโครงสร้างการใช้ดังนี้
help + (to) V1 และ help + กรรม + (to) V1
แบ่งการใช้ได้เป็น 2 แบบ คือ
1.แบบ American English
จะไม่นิยมมี to นำหน้ากริยาที่ตามหลัง help
ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Lilly helped cooked dinner.
2. แบบ British English
จะนิยมใช้ to นำหน้ากริยาที่ตามหลัง help
ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Lilly helped to cook dinner.

แชร์เลย