การใช้ Infinitive ภาษาอังกฤษ 6 โครงสร้าง

การใช้ Infinitive ในภาษาอังกฤษ 1. Helping verb + to 2. Be […]

การใช้ infinitive ภาษาอังกฤษ พร้อมตัวอย่าง
Home/ภาษาอังกฤษ/Grammar (ไวยากรณ์)/การใช้ Infinitive ภาษาอังกฤษ 6 โครงสร้าง

การใช้ Infinitive ในภาษาอังกฤษ

1. Helping verb + to
2. Be + Adjective + to
3. Verbs + to
4. Verbs + Someone + to + verb
5. Verbs + Someone + verb
6. Wh words + to + verb

เรียนภาษาอังกฤษจากโครงสร้างประโยค ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปลภาษาไทย

1. การใช้โครงสร้าง Helping verb + to
ผู้เรียนสามารถใช้ to + verb หลังคำกริยาช่วย เช่น ought, have, used, be, need, dare

เรียนภาษาอังกฤษจากตัวอย่างประโยค

You ought to go there early.
แปลว่า คุณควรไปที่นั่นแต่เช้าตรู่

They have to leave here at once.
แปลว่า พวกเขาจะต้องออกจากที่นี่ทันที

I used to be a singer.
แปลว่า ฉันเคยเป็นนักร้อง

We are to take a train home as soon as possible.
แปลว่า พวกเราจะต้องขึ้นรถไฟไปบ้านให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

She won’t dare to go out at night.
แปลว่า หล่อนไม่กล้าออกไปข้างนอกตอนกลางคืน

2. การใช้โครงสร้าง Be + Adjective + to
ผู้เรียนสามารถใช้ to + verb หลัง be + adjective

เรียนภาษาอังกฤษจากตัวอย่างประโยค

I am sorry to tell you the truth.
แปลว่า ฉันเสียใจที่จะบอกความจริงแก่คุณ

This question is very difficult to answer.
แปลว่า คำถามข้อนี้ยากต่อการตอบเป็นอย่างมาก

This soup is too hot to eat now.
แปลว่า ซุปถ้วยนี้ร้อนเกินไปที่จะกินตอนนี้

It is necessary to remember that tall man.
แปลว่า มันจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจำผู้ชายรูปร่างสูงคนนั้นเอาไว้

3. การใช้โครงสร้าง Verbs + to
หลังคำกริยาภาษาอังกฤษต่อไปนี้ จะตามด้วย to + verb ตัวอย่างเช่น

Promise สัญญา , begin เริ่มต้น , hate เกลียด , like อยากจะ , manage จัดการ , refuse ปฏิเสธ , try พยายาม , learn เรียนรู้ , agree เห็นด้วย , fail ล้มเหลว ผิดพลาด , attempt พยายาม , seem ดูเหมือนว่า , decide ตัดสินใจ , intend ตั้งใจ

เรียนภาษาอังกฤษจากตัวอย่างประโยค

I promise to return your bicycle in good condition.
แปลว่า ฉันสัญญาว่าจะนำรถจักรยานมาคืนในสภาพที่ดี

He tried to stand on his head but couldn’t.
แปลว่า เขาพยายามที่จะใช้ศีรษะยืนแต่ทำไม่ได้

The horse refused to jump the wall.
แปลว่า ม้าไม่ยอมกระโดดข้ามกำแพง

What do you intend to do about it?
แปลว่า คุณจะทำอย่างไรกับมันต่อไป

Would you like to come with me?
แปลว่า คุณอยากจะมากับฉันไหม

4. การใช้โครงสร้าง Verbs + Someone + to + verb
ในภาษาอังกฤษ เราจะใช้คำกริยาต่อไปนี้กับ Someone ซึ่งอาจจะเป็นคำนามหรือคำสรรพนาม และตามด้วย to + verb ตัวอย่างเช่น

Order สั่ง , force บังคับ , permit อนุญาต , want ต้องการ , forbid ห้าม , request ขอร้อง , tempt ยั่วยวน ล่อใจ , compel บังคับ ขับไล่ , persuade ชักจูง , urge กระตุ้น เร้า , remind เตือน , tell บอก , invite เชื้อเชิญ , allow อนุญาต , teach สอน , encourage กระตุ้น เร้า , advise แนะนำ , command สั่ง บงการ , enable ทำให้สามารถ , get ให้ ทำให้ , warn ตักเตือน , expect คาดหวัง

เรียนภาษาอังกฤษจากตัวอย่างประโยค

The doctor advised him to stop smoking to avoid cancer.
แปลว่า หมอแนะนำให้เขาหยุดสูบบุหรี่เพื่อหลีกเลี่ยงโรคมะเร็ง

He advised me to accept the offer.
แปลว่า เขาแนะนำให้ฉันยอมรับข้อเสนอนั้น

The rain compelled us to stay indoors.
แปลว่า ฝนบีบบังคับให้เราอยู่แต่ภายในบ้าน (ในร่ม ในอาคาร)

The secretary requested me to call again.
แปลว่า เลขาขอให้ฉันโทรมาใหม่

The teacher required the students to write clearly.
แปลว่า ครูต้องการให้นักเรียนเขียนให้ชัดเจน

5. การใช้โครงสร้าง Verbs + Someone + verb

หลังคำกริยาภาษาอังกฤษต่อไปนี้ จะตามด้วยคำนามหรือคำสรรพนาม และคำกริยา เช่น

See เห็น , notice สังเกต , observe สังเกตเห็น , hear ได้ยิน , feel รู้สึก

เรียนภาษาอังกฤษจากตัวอย่างประโยค

I heard someone knock at the door.
แปลว่า ฉันได้ยินบางคนเคาะประตู

I felt something crawl under my feet.
แปลว่า ฉันรู้สึกว่ามีบางอย่างคลานอยู่ใต้เท้า

I saw a man break into your house.
แปลว่า ฉันเห็นผู้ชายคนหนึ่งบุกเข้าไปในบ้านของคุณ

ข้อควรรู้เพิ่มเติม
หลังคำกริยาดังกล่าวข้างต้น อาจจะตามด้วยกริยาเติม ing ได้ เมื่อต้องการมุ่งความสนใจไปที่การกระทำ (action) ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ เช่น

I heard someone knocking at the door.
แปลว่า ฉันได้ยินคนกำลังเคาะประตู

I felt something crawling under my feet.
แปลว่า ฉันรู้สึกว่ามีบางอย่างกำลังคลานอยู่ใต้เท้า

6. การใช้โครงสร้าง Wh words + to + verb

ผู้เรียนภาษาอังกฤษสามารถใช้ to ตามด้วยคำกริยา หลัง WH words ต่อไปนี้ เช่น how, where, when, what

เรียนภาษาอังกฤษจากตัวอย่างประโยค

Do you know how to solve this problem?
แปลว่า คุณรู้วิธีที่จะแก้ปัญหานี้ไหม

Please tell me where to buy the bus ticket.
แปลว่า ช่วยบอกฉันทีว่าจะซื้อตั๋วรถได้ที่ไหน

I cannot decide what to do tonight.
แปลว่า ฉันตัดสินใจไม่ได้ว่าคืนนี้จะทำอะไร

This occasion will show you when to say a word.
แปลว่า โอกาสนี้จะช่วยให้คุณทราบว่าเมื่อไหร่ควรจะพูด

แชร์เลย