การใช้ may และ might ตัวอย่างประโยค พร้อมคำแปล

การใช้ may และ might เพื่อบอกว่า อาจจะ ในภาษาอังกฤษ เราใช้ may และ […]

การใช้ may might ภาษาอังกฤษ บอกว่า อาจจะ

การใช้ may และ might เพื่อบอกว่า อาจจะ ในภาษาอังกฤษ

เราใช้ may และ might เพื่อบอกว่าบางสิ่งบางอย่างอาจเป็นไปได้ โดยปกติ ในความหมายนี้ผู้เรียนสามารถใช้ may หรือ might ก็ได้

ตัวอย่างสถานการณ์
เราถามถึงใครสักคน ว่าตอนนี้เขาอยู่ไหน

Where’s Dome?
โดมอยู่ที่ไหน

ตัวอย่างคำตอบ ที่ใช้ may และ might

– He may be in his office.
แปลว่า เขาอาจอยู่ที่ห้องทำงานของเขา

– He might be having lunch.
แปลว่า เขาอาจจะกำลังทานอาหารกลางวัน

– Ask Kong, He might know.
แปลว่า ถามก้องสิ เขาอาจจะรู้

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษอื่นๆ ที่ใช้ may และ might

– It may be true.
– It might be true.
ทั้งสองประโยคนี้ หมายความว่า อาจจะจริง

การทำเป็นประโยคปฏิเสธ ผู้เรียนสามารถใส่ not หลัง may และ might ได้เลย เช่น

– It might not be true.
แปลว่า อาจจะไม่จริง

เรามักใช้ may และ might เพื่อพูดถึงการกระทำ หรือเหตุการณ์ที่อาจจะเป็นไปได้ หรือเกิดขึ้นในอนาคต เช่น

– I haven’t decided yet where to spend my holidays. I may go to Japan.
แปลว่า ฉันยังไม่ได้ตัดสินใจเลยว่าจะไปไหนช่วงหยุดพักร้อน ฉันอาจจะไปญี่ปุ่น

คำศัพท์ภาษาอังกฤษน่ารู้
decide (ดิไซดฺ’) ตัดสินใจ เช่น
spend (สเพนดฺ) ใช้จ่าย, ใช้เงิน, ใช้เวลา
holiday (ฮอล’ลิเดย์) วันหยุด, วันพักผ่อน

– Take an umbrella with you. It might rain.
แปลว่า เอาร่มไปด้วยนะ ฝนอาจจะตก

– The bus doesn’t always come on time. We might have to wait a few minutes.
แปลว่า รถเมล์มาไม่ตรงเวลาเลย เราอาจจะต้องรอสักสองสามนาที

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษอื่นๆ ที่ใช้ may และ might ในรูปปฏิเสธ

– Marsha may not come to the party tonight. She isn’t well.
แปลว่า มาช่าอาจจะไม่มางานเลี้ยงคืนนี้ หล่อนไม่สบาย

แชร์เลย