การใช้ much กับ many ต่างกันอย่างไร ในภาษาอังกฤษ ตัวอย่างประโยค พร้อมคำแปล

การใช้ much และ many ในภาษาอังกฤษ ต่างกันอย่างไร การใช้ much และ many […]

การใช้ much many
Home/ภาษาอังกฤษ/Grammar (ไวยากรณ์)/การใช้ much กับ many ต่างกันอย่างไร ในภาษาอังกฤษ ตัวอย่างประโยค พร้อมคำแปล

การใช้ much และ many ในภาษาอังกฤษ ต่างกันอย่างไร

การใช้ much และ many

ในภาษาอังกฤษ คำว่า much และ many มีความหมายเหมือนภาษาไทยว่า “มาก” แต่มีการใช้แตกต่างกัน คือ

– much ใช้กับคำนามนับไม่ได้ (singular uncountable nouns)
– many ใช้กับคำนามนับได้ (plural nouns)

เรียนภาษาอังกฤษจากตัวอย่างประโยค

– There are many students in my classroom.
= มีนักเรียนหลายคนในห้องเรียนของฉัน

– There are many books in his room.
= มีหนังสือหลายเล่มในห้องของเขา

– There are many kind of fruits in Thailand.
= มีผลไม้หลายชนิดในเมืองไทย

– There is much money in her purse.
= มีเงินเยอะในกระเป๋าของหล่อน

– I never eat much for breakfast.
= ฉันไม่เคยกินอาหารเช้ามาก

ตัวอย่างประโยคการใช้ much เพิ่มเติม

– I spend too much on clothes.
– I like her very much.
– It was pouring with rain but there wasn’t much wind.
– Isn’t there much food left?
– “Is there any wine left?” “Not much.”

A: Would you like some cheese?
B: Yes please but not too much.

ตัวอย่างประโยคการใช้ many เพิ่มเติม

– I don’t have many clothes.
– How many students are there in each class?
– How many eggs are in this cake?
– Were there many cars on the road?
– Do you think many people will come?
– Are there many campsites near you?

แชร์เลย