No และ Not ใช้ต่างกันอย่างไร โครงสร้างการใช้ ตัวอย่างประโยค ความหมาย

No กับ Not ต่างกันยังไง ใช้อย่างไร

no และ not

การใช้ no และ not ในกรณีต่างๆ

ความหมายสำหรับการใช้งานที่แตกต่าง
No มักหมายถึง ไม่ (ตอบว่าไม่) และไม่มี
Not มักหมายถึง ไม่เป็น ไม่ทำ ไม่ได้มีคุณสมบัตินั้น

* no ใช้ตอบปฏิเสธ คำถามแบบตอบว่าใช่หรือไม่ (a yes-no question)

ในกรณีเป็นคำถามแบบตอบว่าใช่หรือไม่ (a yes-no question) เราจะใช้ No แต่ไม่ใช้ Not
สำหรับการตอบปฏิเสธ

– Did you feed the cat?
แปลว่า คุณให้อาหารแมวแล้วหรือยัง
– No, I forgot.
หมายถึง เปล่า (ไม่) ฉันลืม

– Would you like any more cake?
แปลว่า คุณต้องการเค้กอีกไหม
– No, thank you.
ตอบไปว่า ไม่ ขอบคุณ

– Do you have any homework tonight?
คืนนี้คุณมีการบ้านหรือเปล่า
– No.
หมายถึง ไม่-ไม่มี

* not ในการทำประโยคเป็นรูปปฏิเสธ เช่นจะบอกว่า ไม่เป็น ไม่ทำ ไม่ได้มีคุณสมบัตินั้น

– He’s fat! เขา[มีสภาพ]อ้วน
– He’s not fat! เขาไม่[มีสภาพ]อ้วน

– A potato is not a fruit.
หมายถึง มันฝรั่งไม่ใช่ผลไม้นะ

หรืออย่างเช่น
– He’s not as tall as his father.
– I can’t go.

** หลักการสังเกตว่าควรใช้ no หรือ not
= no + noun phrase
= not + phrase หรือ clause อื่นๆ

no + noun phrase

– There’s no address on the envelope.
หมายถึง ไม่มีที่อยู่บนซองจดหมาย

– There’s no reason to be afraid of her.
หมายถึง ไม่มีเหตุผลที่จะต้องกลัวหล่อน

– There’s no butter left.
แปลว่า ไม่มีเนยเหลือ

– There are no eggs in the fridge.
แปลว่า ไม่มีไข่ในตู้เย็น

หรือพ่อแม่บอกเด็กๆ ว่า

No biscuits before dinner!
หมายถึง ไม่มี(=ไม่มีการกิน)บิสกิตก่อนอาหารเย็นนะ [*ไม่มี ก็คือ ไม่มีการกิน ไม่ให้กิน]

สังเกตนะครับว่า No ที่เราบอกว่า=ไม่มี เรานำมาใช้สั่งห้าม ก็คือ ไม่มีสิ่งนั้น ไม่ให้เกิดสิ่งนั้นนะ ไม่
ให้ทำสิ่งนั้นนะ สิ่งนั้นต้องไม่มี!

เขียนบนป้ายห้ามต่างๆ ก็ใช้ no

– No smoking.
ก็คือ ห้ามสูบบุหรี่ ไม่มีการสูบบุหรี่ [การสูบบุหรี่ = ศูนย์]

– No fishing.
ก็คือ ห้ามตกปลา ไม่มีการตกปลา [การตกปลา = ศูนย์]

not + phrase หรือ clause อื่นๆ

Not suitable for children under 18.
หมายถึง (มีสภาพ คุณสมบัติ)ไม่เหมาะกับเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี

[ลองนึกประโยคนี้ตามครับ
The film is not suitable for children.] ก็คือ ภาพยนตร์นั้น(มีสภาพ คุณสมบัติ)ไม่เหมาะกับเด็ก

แชร์เลย