โครงสร้าง ขนาน Parallel Structure มีอะไรบ้าง (Parallelism)

Parallel Structure/Parallelism คือ โครงสร้างคู่ขนาน เป็นการเขียนโดยกำหนดให้องค์ประกอบในประโยคมีไวยากรณ์ไปในทิศทางเดียวกัน มีหน้าที่เดียวกัน เพื่อให้ข้อความในประโยคต่อเนื่อง ทำให้ลีลาในการเขียนนั้นมีความสละสลวย และทำให้ผู้อ่านติดตามเรื่อง และเข้าใจแนวคิดของผู้เขียนได้อย่างชัดเจน […]

Parallel Structure/Parallelism

คือ โครงสร้างคู่ขนาน เป็นการเขียนโดยกำหนดให้องค์ประกอบในประโยคมีไวยากรณ์ไปในทิศทางเดียวกัน มีหน้าที่เดียวกัน เพื่อให้ข้อความในประโยคต่อเนื่อง ทำให้ลีลาในการเขียนนั้นมีความสละสลวย และทำให้ผู้อ่านติดตามเรื่อง และเข้าใจแนวคิดของผู้เขียนได้อย่างชัดเจน
การเขียนโดยใช้โครงสร้างคู่ขนานมักใช้ได้ในระดับคำ คือเป็นคำเดียวโดดๆ หรือใช้ในระดับกลุ่มคำวลี คืออนุประโยค โดยมีคำสันธานดังต่อไปนี้เป็นตัวเชื่อม

… and / or / but / than / as well as …
both … and …
either … or …
neither … nor …
not only … but also …

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Not Parallel : Jack likes hiking, swimming, and to ride a bicycle.
Parallel: Jack likes hiking, swimming, and riding a bicycle.
ประโยคแรก ไม่ Paralel เพราะ to ride เป็น To infinitive แต่ hiking และ swimming อยู่ในรูป Gerund และในประโยคที่สอง Parallel เพราะทั้งสามคำอยู่ในรูป Gerund ทั้งหมด

Not Parallel: The production manager was asked to write his report quickly, accurately, and in a detailed manner.
Parallel: The production manager was asked to write his report quickly, accurately, and thoroughly.
ประโยคแรก ไม่ Parallel เพราะ in a detailed manner แม้จะถูกต้องทางไวยากรณ์ คือ ทำหน้าที่เป็น Adverb เหมือนกับ quickly และ accurately แต่หน้าตามันไม่คู่ขนานกับทั้งสองคำ แต่ประโยคที่สอง Parallel เพราะทั้งสามคำ อยู่ในรูป Adverb ที่ลงท้ายด้วย ly ทั้งสามคำ

Not Parallel: The teacher said that he was a poor student because he waited until the last minute to study for the exam, completed his lab problems in a careless manner, and his motivation was low.
Parallel: The teacher said that he was a poor student because he waited until the last minute to study for the exam, completed his lab problems in a careless manner, and lacked motivation.
ประโยคแรก ไม่Parallel เพราะ his motivation was low เป็นประโยค แต่ส่วนอื่น waited และ completed อยู่ในรูปกริยา Past Simple Tense แต่ประโยคที่สอง Parallel เพราะทั้งสามคำอยู่ในรูปกริยา Past Simple Tense ทั้งหมด คือ waited, completed และ lacked

Not Parallel: The dictionary can be used to find these: word meanings, pronunciations, correct spelling, and looking up irregular verbs.
Parallel: The dictionary can be used to find these: word meanings, pronunciations, correct spelling, and irregular verbs.
ประโยคแรก ไม่Parallel เพราะ looking up irregular verbs เป็น Gerund Phrase แต่ส่วนอื่นๆ เป็น Noun คือ word meanings, pronunciations และ correct spelling แต่ประโยคที่สอง Parallel เพราะทั้งสี่คำอยู่ในรูป Noun เหมือนกันทั้งหมด

แชร์เลย