การเปลี่ยนประโยคคำสั่ง (Imperative) เป็น passive voice

หลักการเปลี่ยนประโยคคำสั่ง (Imperative sentence) เป็น passive voice การเปลี่ยนประโยค active voice ที่เป็นประโยคคำสั่ง […]

หลักการเปลี่ยนประโยคคำสั่ง (Imperative sentence) เป็น passive voice

การเปลี่ยนประโยค active voice ที่เป็นประโยคคำสั่ง (Imperative sentence) ให้เป็นประโยค passive voice เป็นสิ่งที่สามารถทำได้ แต่อาจไม่ค่อยนิยมใช้มากนัก

โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ

Let + object + be + verb 3

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

Active voice : Close the door.
Passive voice : Let the door be closed.

ตัวอย่างประโยคคำสั่ง (Imperative sentence) โครงสร้าง passive voice แบบสั่งห้ามทำ

Active voice : Do not touch the flower.
Passive voice : Let the flower not be touched.

ผู้เรียนภาษาอังกฤษสามารถขึ้นต้นประโยค passive voice ด้วยสรรพนาม You ในกรณีที่ต้องการเน้นตัวบุคคล โดยเฉพาะในประโยคคำสั่งเชิงขอร้องให้ผู้อื่นทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดยใช้คำที่แสดงการขอร้องภาษาอังกฤษ เช่น requested, asked หรือแสดงการให้คำแนะนำตักเตือน เช่น advised, wardned

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

Active voice : See the doctor.
Passive voice : You are advised to see the doctor.

Active voice : Do not buy that house.
Passive voice : You are warned not to buy that house.

แชร์เลย