การเปลี่ยนประโยคที่มีกริยาช่วย (Modal verb) เป็น passive voice

หลักการเปลี่ยนประโยคภาษาอังกฤษที่มีกริยาช่วย (Modal verb) ให้เป็น passive voice สำหรับประโยคภาษาอังกฤษแบบ active voice ที่มีกริยาช่วย […]

หลักการเปลี่ยนประโยคภาษาอังกฤษที่มีกริยาช่วย (Modal verb) ให้เป็น passive voice

สำหรับประโยคภาษาอังกฤษแบบ active voice ที่มีกริยาช่วย (Modal verb) เช่น can, could, shall, should, may, might, must เมื่อทำเป็นประโยคแบบ passive voice สามารถทำได้ดังนี้

โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ

Active voice : Modal verb + verb infinitive + object
Passive voice : Modal verb + be + verb 3

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

Active voice : You can use my computer.
Passive voice : My computer can be used by you.

Active voice : You must pay the bill.
Passive voice : The bill must be paid by you.

Active voice : She might blame you.
Passive voice : You might be blamed by her.

แชร์เลย