หลักการใช้ Past Tense แต่ละแบบ

Past Tense Past Simple Tense โครงสร้าง Subject + Verb 2 […]

Past Tense

Past Simple Tense

โครงสร้าง Subject + Verb 2 + Complement/ Object

1.ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตและจบสมบูรณ์ไปแล้วในอดีต มักมีคำบอกเวลา ตัวอย่างเช่น Yesterday, … ago, last week, that day, in those days, in ancient times.
ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Jack and May spent their holiday in Japan last winter they had a great time.

2.ใช้กับเหตุการณ์หรือการกระทำที่เกิดขึ้นทันทีหลังอีกเหตุการณ์หรือการกระทำหนึ่งในอดีต
ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
First, he read the message. Then, he called his boss.

3.ใช้กับนิสัยหรือสภาพในอดีตที่ปัจจุบันไม่ได้เกิดขึ้นอีกแล้ว ในกรณีนี้สามารถใช้ used to + Verb 1 แปลว่าเคยแทนได้
ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
People traveled/ used to travel by carriage in those days.
และในกรณีนี้ยังสามารถใช้ would + Verb 1 ได้ด้วย แต่จะใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซ้ำซ้ำหรือทำเป็นประจำในอดีตเท่านั้น
ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
We used to/ would eat out on Sundays.
แต่มีข้อยกเว้นคือห้ามใช้ would กับกริยาที่บอกสภาวะ เช่น have, agree, appear, believe, belong

4.เมื่อพูดหรือเขียนเกี่ยวกับคนที่เสียชีวิตไปแล้ว

Past Continuous / Progressive Tense
โครงสร้าง Subject + was/ were + Verb ing + Object

1.ใช้กับเหตุการณ์หรือการกระทำที่กำลังเกิดขึ้นในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งในอดีตตามที่มีการบอกเวลาไว้
ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
At three o’clock yesterday afternoon, May and Jenny were sitting at an outdoor cafe.

2.ใช้เมื่อมี 2 เหตุการณ์เกิดขึ้นในอดีต เหตุการณ์แรกกำลังดำเนินอยู่และอีกเหตุการณ์หนึ่งก็เกิดขึ้นมาแทรกในขณะนั้นด้วย เหตุการณ์แรกใช้ Past Continuous Tense ส่วนอันหลังใช้ Past Simple Tense เชื่อมประโยคด้วย when while หรือ as
ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Jane was walking when she slipped on a banana skin.

3.ใช้กับเหตุการณ์หรือการกระทำที่เกิดขึ้นพร้อมๆกันในอดีต เชื่อมประโยคด้วย while หรือ as
Jane was reading the book while Jim was playing the piano.

4.ใช้บรรยายบรรยากาศ ฉาก ในบทเกริ่นนำนิยายก่อนเข้าสู่เหตุการณ์หลัก
ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Jim and May were riding through the forest. The sun was shining and the birds were singing.

Past Perfect Tense
โครงสร้าง Subject + had + Verb 3 + Object

1.ใช้กับ 2 เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่พร้อมกันในอดีตและสิ้นสุดลงไปแล้ว เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนใช้ Past Perfect Tense ส่วนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายหลังใช้ Past Simple Tense
ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
When I called on Jim, his mother told me that he had left home.

2.ใช้กับคำว่า by the time, by June, by 4 o’clock, etc. ซึ่งมีความหมายว่านับเวลามาจนสิ้น นับเวลามาก่อนหน้านี้ มีโครงสร้างดังต่อไปนี้
by the time + past simple, past perfect tense
ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
By the time the sun set, we had left the school.
By 3 o’clock, we had completed our homework.

Past Perfect Continuous/Progressive Tense
โครงสร้าง Subject + has been + Verb ing + Object
ใช้เหมือนกับ Past Perfect Tense แต่จะมีการเน้นถึงความต่อเนื่องของเวลาได้ดีกว่า
ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
They have been skating together for five years before they entered the competition.

แชร์เลย