Possessive adjective คืออะไร

Possessive adjective คือ คำคุณศัพท์บอกเจ้าของ Possessive adjective คือคำคุณศัพท์ที่แสดงความเป็นเจ้าของ ซึ่งไม่สามารถใช้ตามลำพังได้ จำเป็นที่จะต้องใช้คู่กับคำนามเสมอ และตำแหน่งในการวางคือจะต้องวางไว้หน้าคำนามที่ขยาย […]

Possessive adjective คือ คำคุณศัพท์บอกเจ้าของ

Possessive adjective คือคำคุณศัพท์ที่แสดงความเป็นเจ้าของ ซึ่งไม่สามารถใช้ตามลำพังได้ จำเป็นที่จะต้องใช้คู่กับคำนามเสมอ และตำแหน่งในการวางคือจะต้องวางไว้หน้าคำนามที่ขยาย เช่นคำว่า my, your, his,…

แชร์เลย