สรุปการใช้ Quantifier คืออะไร มีอะไรบ้าง

เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง Quantifiers ในภาษาอังกฤษ Quantifiers เป็นคำบอกปริมาณ จำนวน ว่ามีมากน้อยแค่ไหน มีมากเกินไปหรือน้อยเกินไป ปกติจะวางไว้หน้าคำนาม […]

Home/ภาษาอังกฤษ/Grammar (ไวยากรณ์)/สรุปการใช้ Quantifier คืออะไร มีอะไรบ้าง

เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง Quantifiers

ในภาษาอังกฤษ Quantifiers เป็นคำบอกปริมาณ จำนวน ว่ามีมากน้อยแค่ไหน มีมากเกินไปหรือน้อยเกินไป ปกติจะวางไว้หน้าคำนาม (Noun) เสมอ

โดยแบ่งคำนามออกเป็น 2 ประเภท คือ พหูพจน์ และเอกพจน์นับไม่ได้

พหูพจน์

มาก มีคำว่า : How many…?, many, several, a lot of, lots of, plenty of, a rainbow of, a dot of, a number of, a large number of, a great number of, a majority of

พอมีบ้าง มีคำว่า : some (ใช้กับประโยคบอกเล่าหรือoffer), any (ใช้กับประโยคปฏิเสธและประโยคคำถาม)

น้อย มีคำว่า : few, a few, very few, not many

ไม่มี มีคำว่า : not…many, no, none(ใช้สำหรับตอบสั้นๆ)

มากเกินไป ใช้คำว่า : too many

ไม่พอ ใช้คำว่า not enough

เอกพจน์นับไม่ได้

มาก มีคำว่า : How much…?, much, a lot of, lost of, plenty of, a rainbow of, a dot of, a great deal of, a large amount of, a large quantity of

พอมีบ้าง มีคำว่า : some (ใช้กับประโยคบอกเล่าหรือoffer), any (ใช้กับประโยคปฏิเสธและประโยคคำถาม)

น้อย มีคำว่า : little, a little, very little, not much, a bit of

ไม่มี มีคำว่า : not…many, no, none(ใช้สำหรับตอบสั้นๆ)

มากเกินไป ใช้คำว่า : too much

ไม่พอ ใช้คำว่า : not enough

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

There was a little sugar in the kitchen.(little + คำนามเอกพจน์นับไม่ได้)

There were no cats in the garden(no + คำนามพหูพจน์)

How many pens do you have? (How many + คำนามพหูพจน์)

How much music has she studied?(How much + คำนามเอกพจน์นับไม่ได้)

บทเรียนเพิ่มเติม คลิกอ่าน >> Noun

คำนามเอกพจน์นับได้ จะใช้ one, every, each และ another เพื่อบอกจำนวน

A lot of หรือ lots of จะวางหน้าคำนาม เช่น He has a lot of money. แต่ถ้าหลังคำกริยาจะใช้แค่ a lot เฉยๆ และเปลี่ยนหน้าที่เป็น adverb เช่น She speaks a lot.

too + adjective (สามารถตามด้วย To infinitive ได้) แปลว่า มากเกิน เช่น My milk is too hot to drink.

(not) enough จะวางก่อน Noun แต่หลัง Adjective แปลว่าพอ (สามารถตามด้วย To infinitive ได้)
เช่น I havn’t got enough time.(time เป็น Noun จึงต้องวาง enough ไว้ข้างหน้า)
This soup isn’t hot enough.(hot เป็น Adjective จึงต้องวาง enough ไว้ข้างหลัง)

A few และ a little มีความหมายในเชิงบวก แปลว่า มีอยู่บ้าง
A few + Noun พหูพจน์, A little + Noun เอกพจน์นับไม่ได้
เช่น I have got a little money.

Few และ little ให้ความหมายเชิงลบ ให้ความหมายว่า มีเหลืออยู่น้อยมาก แทบจะไม่มีเลย
Few + Noun พหูพจน์, Little + Noun เอกพจน์
เช่น They have got little money.

แชร์เลย