Quantitative adjective คืออะไร

Quantitative adjective คือ คำคุณศัพท์บอกปริมาณ Quantitative adjective เป็นคำคุณศัพท์ที่แสดงปริมาณของคำที่ขยาย เพื่อบอกให้ทราบปริมาณของสิ่งเหล่านั้นว่ามีมากหรือน้อย แต่ไม่ได้ระบุจำนวนที่แน่นอน เช่นคำว่า […]

Home/ภาษาอังกฤษ/Grammar (ไวยากรณ์)/Quantitative adjective คืออะไร

Quantitative adjective คือ คำคุณศัพท์บอกปริมาณ

Quantitative adjective เป็นคำคุณศัพท์ที่แสดงปริมาณของคำที่ขยาย เพื่อบอกให้ทราบปริมาณของสิ่งเหล่านั้นว่ามีมากหรือน้อย แต่ไม่ได้ระบุจำนวนที่แน่นอน เช่นคำว่า much, many, some, any, little , all, whole

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

I spend too much on clothes.
แปลว่า ฉันใช้จ่ายเยอะเกินไปกับเสื้อผ้า

แชร์เลย