โครงสร้างการตอบ คล้อยตาม และขัดแย้ง ในภาษาอังกฤษ

เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษในการตอบ โดยใช้ 1. Neither / Nor 2. Not […]

การตอบภาษาอังกฤษ ใช้ neither either so too

เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษในการตอบ โดยใช้

1. Neither / Nor
2. Not either
3. So
4. Too
5. I hope so / I think so / I’m afraid so
6. I hope not / I’m afraid not

เรียนไวยากรณ์โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ

1. หลักการใช้ Neither / Nor ในภาษาอังกฤษ

ผู้เรียนสามารถใช้ในประโยคปฏิเสธภาษาอังกฤษ โดยมีโครงสร้างคือ

ประโยคปฏิเสธ , neither + Helping verb รูปบอกเล่า + Subject nor

เรียนภาษาอังกฤษจากตัวอย่างประโยค

A: I don’t like oranges.
แปลว่า ฉันไม่ชอบส้ม

B: Neither / Nor do I.
แปลว่า ฉันก็ไม่ชอบเหมือนกัน

A: They don’t like music.
แปลว่า พวกเขาไม่ชอบดนตรี (ไม่ชอบฟังเพลง)

B: Neither / Nor do we.
แปลว่า พวกเราก็ไม่ชอบเหมือนกัน

2. หลักการใช้ Not either ในภาษาอังกฤษ

โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ คือ

ประโยคปฏิเสธ , Subject + Helping verb รูปปฏิเสธ + Verb + either

เรียนภาษาอังกฤษจากตัวอย่างประโยค

A: My father doesn’t like durian.
แปลว่า พ่อของฉันไม่ชอบทุเรียน

B: My father doesn’t like either.
แปลว่า พ่อของฉันก็ไม่ชอบเหมือนกัน

A: They don’t make much money.
แปลว่า พวกเขาทำเงินได้ไม่มากนัก

B: We don’t either.
แปลว่า พวกเราก็ทำเงินได้ไม่มากนักเหมือนกัน

3. หลักการใช้ So ในภาษาอังกฤษ

โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ คือ

ประโยคบอกเล่า , (and) + so + Helping verb รูปบอกเล่า + Subject

เรียนภาษาอังกฤษจากตัวอย่างประโยค

A: He likes whisky.
แปลว่า เขาชอบวิสกี้

B:And so do we.
แปลว่า พวกเราก็ชอบเช่นกัน

A: I want to go to the U.S.A.
แปลว่า พวกเราอยากไปสหรัฐอเมริกา

B: So do I.
แปลว่า พวกเราก็อยากไปเช่นกัน

4. หลักการใช้ Too ในภาษาอังกฤษ

โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ คือ

ประโยคบอกเล่า , (and) + Subject + Helping verb รูปบอกเล่า + too

เรียนภาษาอังกฤษจากตัวอย่างประโยค

A: My father loves music.
แปลว่า พ่อของฉันชอบดนตรี

B: And my mother does too.
แปลว่า แม่ของฉันก็ชอบเหมือนกัน

A: Tony has read that book.
แปลว่า โทนี่อ่านหนังสือเล่มนั้นแล้ว

B: I have too.
แปลว่า ฉันก็อ่านแล้วเหมือนกัน

5. หลักการใช้ I hope so / I think so / I’m afraid so ในภาษาอังกฤษ

ลักษณะการใช้ในภาษาอังกฤษ คือ

I hope so = ฉันก็หวังว่าจะเป็นเช่นนั้น
I think so = ฉันก็คิดเช่นนั้น
I’m afraid so = ฉันเกรงว่าคงเป็นเช่นนั้น

เรียนภาษาอังกฤษจากตัวอย่างประโยค

A: She is leaving next month, isn’t she?
แปลว่า หล่อนจะไปเดือนหน้าใช่ไหม

B: I think so.
แปลว่า ฉันคิดว่าน่าจะใช่นะ

A: You are coming here at six o’clock tomorrow, aren’t you?
แปลว่า คุณจะมาที่นี่พรุ่งนี้ 6 โมงใช่ไหม

B: I think so.
แปลว่า ฉันคิดว่าคงเป็นเช่นนั้น

A: He spends too much money on clothes.
แปลว่า เขาใช้จ่ายเงินเพื่อซื้อเสื้อผ้าแต่งตัวมากเกินไป

B: I’m afraid so.
แปลว่า ฉันเกรงว่าก็คงเป็นเช่นนั้นแหละ

6. หลักการใช้ I hope not / I’m afraid not ในภาษาอังกฤษ

ลักษณะความหมาย

I hope not = ฉันหวังว่าคงไม่เป็นเช่นนั้น
I’m afraid not = ฉันคิดว่าคงไม่เป็นเช่นนั้น

A: They won’t be late, will they?
แปลว่า พวกเขาจะไม่สายใช่ไหม

B: I hope not.
แปลว่า ฉันหวังว่าคงไม่

A: Is she happy?
แปลว่า หล่อนมีความสุขไหม

B: I’m afraid not.
แปลว่า ฉันคิดว่าคงไม่นะ

แชร์เลย