Since กับ For แตกต่างกันอย่างไร ใช้อย่างไร อธิบาย สรุป เรียนการใช้ในภาษาอังกฤษ

เราใช้ since และ for ในภาษาอังกฤษ เพื่อบอกว่าเหตุการณ์บางอย่างดำเนินมาเป็นระยะเวลานานแค่ไหน แต่มีข้อแตกต่างกันอย่างไรบ้าง และใช้เข้ารูปประโยคภาษาอังกฤษอย่างไร เรียนจากบทความสอนภาษาอังกฤษหน้านี้เลยครับ ในภาษาอังกฤษ […]

วิธีใช้ การใช้ since for ต่างกันอย่างไร เลือกใช้อย่างไร
Home/ภาษาอังกฤษ/Grammar (ไวยากรณ์)/Since กับ For แตกต่างกันอย่างไร ใช้อย่างไร อธิบาย สรุป เรียนการใช้ในภาษาอังกฤษ

เราใช้ since และ for ในภาษาอังกฤษ เพื่อบอกว่าเหตุการณ์บางอย่างดำเนินมาเป็นระยะเวลานานแค่ไหน แต่มีข้อแตกต่างกันอย่างไรบ้าง และใช้เข้ารูปประโยคภาษาอังกฤษอย่างไร เรียนจากบทความสอนภาษาอังกฤษหน้านี้เลยครับ

ในภาษาอังกฤษ เราใช้ since และ for เพื่อบอกว่าเหตุการณ์บางอย่างดำเนินมาเป็นระยะเวลานานแค่ไหน โดยมีวิธีการใช้ดังนี้

การใช้ for

เพื่อบอกช่วงระยะเวลา (บอกว่านานแค่ไหน) เช่น

I’ve been waiting for three hours.
= ฉันรอมา 3 ชั่วโมงแล้ว

Tony’s been working here for nine months.
= โทนี่ทำงานที่นี่มา 9 เดือนแล้ว

ระวังการใช้: เราไม่ใช้ for ตามด้วย all.. เช่น

I’ve lived here all my life.
ไม่พูด: I’ve lived here for all my life.

การใช้ since

เพิ่อบอกจุดเริ่มต้นของช่วงเวลา (ตั้งแต่ตอนไหน) เช่น

I’ve been waiting since 7 o’clock.
= ฉันรอมาตั้งแต่ 7 โมง

Tony’s been working here since August.
= โทนี่ทำงานที่นี่ตั้งแต่เดือนสิงหาคม

สรุปการใช้ Since และ For ในภาษาอังกฤษ พร้อมตัวอย่าง

for
a period
from start to end
since
a point
from then to now
>===< x===>|
for 15 minutes
for two days
for 9 months
for 2 years
for 3 centuries
for a long time
since 7 p.m.
since Wednesday
since August
since 1988
since I left school
since the beginning of time

แชร์เลย