การใช้ so that แทน to ในภาษาอังกฤษ วิธีการใช้ ตัวอย่างประโยค

การใช้ so that ในภาษาอังกฤษ เราอาจใช้คำว่า so that ในการพูดเพื่อบอกจุดประสงค์ที่ต้องการ โดยไม่ใช้ to […]

การใช้ so that ในภาษาอังกฤษ

เราอาจใช้คำว่า so that ในการพูดเพื่อบอกจุดประสงค์ที่ต้องการ โดยไม่ใช้ to

กรณีที่ใช้ so that เช่น

* ใช้ so that เพื่อบอกจุดประสงค์แบบปฏิเสธ

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

– He hurried so that he wouldn’t be late.
= เขารีบ เพื่อเขาจะได้ไม่สาย

– Leave early so that I won’t miss the bus.
หรือ
– Leave early so that I don’t miss the train.
= ออกเร็วหน่อย เพื่อฉันจะได้ไม่พลาดรถไฟ

* ใช้ so that กับโครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ
– so that … can
– so that … could

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

– I’m learning English so that I can study in England.
= ฉันกำลังเรียนภาษาอังกฤษ เพื่อที่จะสามารถเรียนที่ประเทศอังกฤษได้

– They moved to Bangkok so that they could visit their parents more often.
= พวกเขาย้ายมาอยู่ที่กรุงเทพฯ เพื่อที่จะได้เยี่ยมพ่อแม่ของพวกเขาได้บ่อยขึ้น

* เพื่อบอกว่าใครทำอะไรบางอย่าง เพื่อให้คนอื่นทำอะไร เช่น

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

– I gave him my address so that he could contact me.
= ฉันบอกที่อยู่เขาไป เพื่อที่เขาจะได้ติดต่อฉัน

แชร์เลย