การใช้ something anything nothing ต่างกันอย่างไร วิธีใช้ ตัวอย่างพร้อมแปล

Learn English How to use Something Anything Nothing

something / anything / nothing

เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง การใช้ something anything nothing

การใช้ something ภาษาอังกฤษ

* something แปลว่า บางสิ่ง บางอย่าง (ใช้กับสิ่งของ)
ใช้ในประโยคบอกเล่า

เรียนภาษาอังกฤษจากตัวอย่างประโยค

– He picks up something from the floor.
แปลว่า: เขาหยิบบางอย่างจากพื้น

– There’s something sharp in my shoe.
แปลว่า: มีบางอย่างแหลมๆ ในรองเท้าของฉัน

* anything แปลว่า บางสิ่ง บางอย่าง (ใช้กับสิ่งของ)
ใช้ในประโยคปฏิเสธและคำถาม

เรียนภาษาอังกฤษจากตัวอย่างประโยค

– Is there anything I can do to help?
แปลว่า: มีอะไรที่ฉันพอจะช่วยได้บ้างไหม

– I didn’t know anything about computers till I started this job.
แปลว่า: ฉันไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์จนกระทั่งเริ่มทำงานนี้

* nothing แปลว่า ไม่มีอะไร
คำนี้ให้ความหมายปฏิเสธในตัว เวลาใช้ทำเป็นประโยคปฏิเสธ ผู้เรียนอย่าใส่ no หรือ not ซ้อนเข้าไปอีก
นะครับ

เรียนภาษาอังกฤษจากตัวอย่างประโยค

– I have nothing new to tell you.
แปลว่า: ฉันไม่มีอะไรใหม่ๆ จะบอกคุณ

แชร์เลย