สรุปการใช้ Subjunctive Sentences

Subjunctive Sentences ประโยคแสดงความต้องการ (Demand or Request), ความปรารถนา (Wish), เงื่อนไขสมมุติ (Condition), […]

Home/ภาษาอังกฤษ/Grammar (ไวยากรณ์)/สรุปการใช้ Subjunctive Sentences

Subjunctive Sentences
ประโยคแสดงความต้องการ (Demand or Request), ความปรารถนา (Wish), เงื่อนไขสมมุติ (Condition), ความสงสัยไม่แน่ใจ (Doubt) หรือ สิ่งที่อาจเกิดขึ้นได้ (Possibility)

Subjective แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่
1.Present Subjunctive
2.Past Subjunctive
3.Past Perfect Subjective

Present Subjunctive
คือ การใช้กริยาช่องที่ 1 ที่ไม่มี to นำหน้า (Infinitive without to หรือ Bare Infinitive) และ ไม่มีการเติม s หรือ es ที่กริยาในประโยคหลัง that แม้ว่าประธานจะเป็นเอกพจน์ก็ตาม และจะไม่มีการเปลี่ยน Tense ในประโยคหลัง that โดยเด็ดขาด และถ้าในประโยค มี Verb to be ให้ใช้ be ตลอด

Present Subjunctive จะใช้เมื่อ
1.อยู่หลัง verb + that ในโครงสร้าง
subject + verb + that subject + (should) + infinitive without to (Verb1 ไม่มี to นำหน้า)
Verb ที่นิยมใช้ในรูป Present Subjective ตัวอย่างเช่น
advise that – แนะนำว่า
ask that – ขอร้องว่า
command that – สั่งว่า
demand that – ต้องการว่า
insist that – ยืนกรานว่า
order that – สั่งว่า
propose that – เสนอว่า
recommend that – แนะนำว่า
request that – ขอร้องว่า
require that – ต้องการว่า
suggest that – แนะนำว่า
urge that – กระตุ้น,เตือนว่า

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
The teacher demands that we be on time.
I insisted that he pay me the money.

2.อยู่หลัง It is/was + Adjective(บางคำ) + that ในโครงสร้าง
It is + adjective that + subject + (should) + infinitive without to (Verb1 ไม่มี to นำหน้า)
Adjective ที่ใช้โครงสร้าง Present Subjunctive ได้แก่
critical that – จำเป็นที่
essential that – จำเป็นที่
imperative that – จำเป็นที่
necessary that – จำเป็นที่
vital that – จำเป็นที่
important that – สำคัญที่
significant that – สำคัญที่
recommended that – แนะนำว่า
urgent that – เป็นเรื่องด่วนที่
strange that – แปลกที่

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
It is advisable that we do exercise every day.
It is essential that we have healthy meals and snacks.
รูป Negative, Passive และ Continuous ของ Subjective
Negative: not + verb 1

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I suggest that you not take the job without renegotiating the salary.
Passive: be + verb3

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Jim recommended that Vanessa be hired immediately.
Continuous: be + verb ing

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I propose that we all be waiting in Simon’s apartment when he gets home.
การใช้ Should ในประโยค Subjective
ประโยค Should ในประโยค Subjunctive
ประโยค Subjunctive สามารถนำ should มาวางไว้หน้า verb 1 ได้ มักพบในภาษาอังกฤษแบบ British English โดยนิยมใช้หลังกริยา suggest, recommend และ insist

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Max suggested that Scott should study harder for the final exam.

Past Subjunctive
จะเหมือนกับ Wish Sentence แบบที่ 1 เป็นการแสดงความปรารถนาที่ไม่สามารถเกิดขึ้นจริง เป็นไปไม่ได้ หรือตรงข้ามกับความจริงในปัจจุบัน จะใช้กริยา Past Simple Tense (Verb 2) โดยสังเกตจากกลุ่มคำต่อไปนี้ คือ wish, if only (ถ้าหากว่า,ถ้าเพียงว่า), as if(ราวกับว่า, ประหนึ่งว่า) และสำหรับ Verb to be ให้ใช้ were กับประธานทุกตัวทั้งเอกพจน์และพหูพจน์

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Molly looks as if she knew the answer.
Jack wishes he finished his work.
I wish I were there to have a drink with you.
นอกจากนี้ Past Subjunctive ยังถูกนำไปใช้ตามหลังกลุ่มคำหรือหลังข้อความต่อไปนี้
it’s time + subject + verb2 = ถึงเวลาแล้วที่…
it’s hight time + subject + verb2 = ถึงเวลาพอดีแล้วที่…
it’s hight noon + subject + verb2 = ถึงกำหนดเต็มที่แล้วที่…
Subject + would rather + subject + verb2 = …อยากจะให้เป็นว่า…

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
It’s time the kids were in bed.
I would rather you boyfriend stopped calling you in the middle of the night.

Past Perfect Subjunctive
เหมือนกันกับ Wish Sentence แบบที่ 2 เป็นประโยคที่แสดงความปรารถนาที่ไม่เกิดขึ้นจริง หรือตรงกันข้ามกับความเป็นจริงในอดีต จะใช้กริยา Past Perfect Tense(had + verb3) โดยมีคำบอกเวลาในอดีตปรากฏอยู่ คำที่แสดง Past Perfect Subjunctive ได้แก่ wish, if only, as if, as though เหมือนกับ Past Subjunctive

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I wished she had gone to the party last night.
Lilly wished she had been here yesterday.
Jim talked as though it had rained very hard yesterday.

แชร์เลย