การใช้ there is และ there are แปลว่า มี ในภาษาอังกฤษ

เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง there is และ there are เรียนการใช้ there is […]

เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง there is และ there are

เรียนการใช้ there is และ there are ในภาษาอังกฤษ

there is และ there are แปลว่า มี ใช้ในกรณีที่ไม่ได้ระบุเจ้าของ

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษ: There is a book on the table.
แปลว่า: มีหนังสือ 1 เล่มอยู่บนโต๊ะ

โครงสร้างประโยค การใช้ there is และ there are

* There is + คำนามนับไม่ได้
* There is + คำนามเอกพจน์
* There are + คำนามพหูพจน์

ข้อควรรู้
ใช้ is / are เมื่อเป็น present simple
ใช้ was / were เมื่อเป็น past

การใช้เมื่อเป็น past
there is เปลี่ยนเป็น there was
there are เปลี่ยนเป็น there were

การใช้ there is และ there are ในภาษาอังกฤษ ผู้เรียนสามารถใช้ได้ทั้งในประโยคบอกเล่า ประโยคคำถาม และประโยคปฏิเสธ

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

ประโยคบอกเล่าภาษาอังกฤษ
– There is a pen on the table.

ประโยคคำถามภาษาอังกฤษ
– Is there a pen on the table?

ประโยคปฏิเสธภาษาอังกฤษ
– There isn’t a pen on the table.

 แบบฝึกหัด การใช้ there is / there are

แชร์เลย