การใช้ unless และ if not แทน พร้อมตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง การใช้ unless ผู้เรียนสามารถใช้ unless ในความหมาย เว้นเสียแต่ว่า, นอกเสียจากว่า, ถ้าหากไม่ […]

การใช้ unless

เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง การใช้ unless

ผู้เรียนสามารถใช้ unless ในความหมาย เว้นเสียแต่ว่า, นอกเสียจากว่า, ถ้าหากไม่

เรียนภาษาอังกฤษจากตัวอย่างประโยค

ภาษาอังกฤษ: You can’t go in unless you are a member.
แปลว่า: คุณไม่สามารถเข้าได้เว้นแต่ว่าจะเป็นสมาชิก

ภาษาอังกฤษ: I’ll see you tomorrow unless I have to work late.
แปลว่า: ฉันจะพบคุณพรุ่งนี้ นอกเสียจากว่าต้องทำงานจนดึก

ภาษาอังกฤษ: Don’t tell Peter what I said unless he asks you.
แปลว่า: อย่าบอกปีเตอร์ว่าฉันพูดอะไร เว้นแต่ว่าเขาจะถามคุณ

ในภาษาอังกฤษ มักใช้ unless ในการเตือน

ภาษาอังกฤษ: We’ll be late unless we hurry.
แปลว่า: พวกเราจะสาย ถ้าหากไม่รีบ

ผู้เรียนอาจใช้ if … not แทนการใช้ unless
ภาษาอังกฤษ: We’ll be late if we don’t hurry.

แชร์เลย