การใช้ what ตั้งคำถาม และเป็นคำเชื่อม

การใช้ what ในประโยคคำถาม และเป็นคำเชื่อมภาษาอังกฤษ ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ การใช้ what เป็น question word […]

การใช้ what ในประโยคคำถาม และเป็นคำเชื่อมภาษาอังกฤษ

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ การใช้ what เป็น question word ในการสร้างคำถาม แปลว่า อะไร

What do you want?
แปลว่า คุณต้องการอะไร

What’s he doing?
แปลว่า เขากำลังทำอะไรอยู่

What time are you leaving?
แปลว่า คุณจะออกกี่โมง

What kind of dog is that?
แปลว่า นั่นคือสุนัขพันธุ์อะไร

What books did you buy?
แปลว่า คุณซื้อหนังสืออะไรมา

What size shoes do you take?
แปลว่า คุณใส่รองเท้าไซส์อะไร / คุณใส่รองเท้าเบอร์อะไร

What happened after I left?
แปลว่า เกิดอะไรขึ้นหลังจากที่ฉันออกไป

What did you say to him?
แปลว่า คุณพูดอะไรกับเขา

ตัวอย่างประโยค การใช้ What เป็น pronoun (คําสรรพนาม) แปลว่า สิ่งที่

I don’t have what you need.
แปลว่า ฉันไม่มีสิ่งที่คุณต้องการ

Do you understand what I mean?
แปลว่า คุณเข้าใจที่ฉันพูดหรือเปล่า / คุณเข้าใจความหมายของฉันมั้ย

What I wanted to find out first was how long it was going to take.
แปลว่า สิ่งที่ฉันต้องการหาเป็นอันดับแรกคือ มันจะใช้ระยะเวลานานเท่าไหร่

ตัวอย่างประโยค การใช้ What เป็น determiner เช่น

What lovely flowers!
หมายถึง ดอกไม้สวยจัง / ดอกไม้สวยอะไรแบบนี้

แชร์เลย