การใช้ whom ตัวอย่างประโยคพร้อมแปล

การใช้ Whom ในภาษาอังกฤษ Whom อ่านว่า ฮูม ในภาษาอังกฤษคำว่า whom จะเป็นรูปกรรมของ who […]

การใช้ Whom ในภาษาอังกฤษ

Whom อ่านว่า ฮูม

ในภาษาอังกฤษคำว่า whom จะเป็นรูปกรรมของ who โดยคำว่า whom แปลว่า ผู้ซึ่ง… / ผู้ที่… / ใครที่… และจะใช้ในการเขียนภาษาอังกฤษมากกว่าการพูด

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

Tony is a person whom I admire very much.
แปลว่า โทนี่เป็นบุคคลผู้ซึ่งฉันชื่นชมยกย่องเป็นอย่างมาก

I like the people with whom I work.
แปลว่า ฉันชอบผู้คนที่ฉันทำงานด้วย[เป็นกรรมโดยมาจาก I work with them]

I met a man with whom I used to work.
แปลว่า ฉันเจอผู้ชายคนที่ฉันเคยทำงานด้วย

To whom do you wish to speak?
แปลว่า คุณต้องการคุยกับใคร

แชร์เลย