การใช้ do และ would you mind รูปประโยคขอร้อง การตอบคําถาม ตัวอย่างพร้อมแปล

would you mind

ในการถามใครก่อนที่จะทำบางอย่าง ประมาณว่า “คุณจะว่าอะไรไหม” / “จะเป็นอะไรไหม” ในภาษาอังกฤษ สามารถใช้ mind (Do you mind) และ Would you mind เพื่อสร้างประโยคดังกล่าวได้ โดยที่ Would you mind จะสุภาพและมักใช้กันมากกว่า เรามาเรียนรู้โครงสร้างประโยค และมารยาทในการถามและการตอบกันครับ

** การถาม

* การใช้ mind

โครงสร้างประโยคการใช้ mind ถาม
Do you mind + v.ing

เรียนภาษาอังกฤษจากตัวอย่างประโยค

– Do you mind turning down the volume a little, please?
แปลว่า คุณจะรังเกียจไหม(จะว่าอะไรไหม)หาก[ช่วย]เบาเสียงลงให้หน่อย

โครงสร้างประโยค
Do you mind if I + [present]

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

– Do you mind if I open the window?
แปลว่า คุณจะรังเกียจไหม(จะว่าอะไรไหม) ถ้าฉันเปิดหน้าต่าง

– Do you mind if I sit here?
แปลว่า คุณจะรังเกียจไหม(จะว่าอะไรไหม) ถ้าฉันนั่งตรงนี้

– Do you mind if I use your phone?
แปลว่า คุณจะรังเกียจไหม(จะว่าอะไรไหม) ถ้าฉันใช้โทรศัพท์ของคุณ

* การใช้ would you mind

โครงสร้างประโยคการถาม
Would you mind + v.ing

เรียนภาษาอังกฤษจากตัวอย่างประโยค

– Would you mind opening the window, please?
แปลว่า คุณจะรังเกียจไหม(จะเป็นอะไรไหม)หากรบกวนเปิดหน้าต่างบานนั้น

โครงสร้างประโยค
Would you mind if I + [past]

– Would you mind if I turned on this light?
แปลว่า คุณจะรังเกียจไหม(จะเป็นอะไรไหม)ถ้าฉันเปิดไฟดวงนี้

– Would you mind if we sat here?
แปลว่า คุณจะรังเกียจไหม(จะเป็นอะไรไหม)หากพวกเรานั่งตรงนี้

** การตอบ

* การตอบรับ ไม่ว่าอะไร

หากไม่รังเกียจ ไม่ว่าอะไร ไม่เป็นไร สามารถตอบเป็นภาษาอังกฤษได้ว่า

no … ความหมายเหมือน ‘I don’t mind’ หรือ ‘I’m happy with that’.

ตัวอย่างการตอบรับรูปประโยคขอร้อง ที่ใช้ would you mind และ do you mind

การถาม
Would you mind if we sat here?[รูปประโยคขอร้องหรือถามว่านั่งตรงนี้ได้ไหม]

การตอบ
No, not at all.[หมายถึง ไม่ว่าอะไรหรอก คุณสามารถนั่งตรงนี้ได้]

* การตอบปฏิเสธ ไม่อยากให้ทำ

หากต้องการปฏิเสธ สามารถตอบเป็นภาษาอังกฤษได้โดยขึ้นต้นประโยคว่า I’m afraid… (ฉันเกรงว่า)

ตัวอย่างการตอบปฏิเสธรูปประโยคขอร้อง ที่ใช้ would you mind และ do you mind

การถาม
Do you mind if I use your phone?[รูปประโยคขอร้องหรือถามว่าขอใช้โทรศัพท์ได้ไหม]

การตอบ
I’m afraid the battery is dead.[หมายถึง ฉันเกรงว่า… แบตหมดน่ะสิ] *ไม่พูดว่า No. The battery is dead.

อ่านเพิ่ม >> การตอบ Would you mind

แชร์เลย