สำนวนภาษาอังกฤษควรรู้ Idioms ใช้ในชีวิตประจำวัน เรียน สอบ ตัวอย่างพร้อมแปล

สำนวนภาษาอังกฤษน่ารู้ ที่ใช้ในชีวิตประจำวันและสอบทุกสนาม ค่อยๆ อ่านไปครับ ใจเย็นๆ อย่าเครียดนะครับ เข้ามาอ่านบ่อยๆ อ่านไปเรื่อยๆ ความรู้จะเพิ่มพูนเองครับ และขอแนะนำว่าอย่าปริ้นท์ไว้อ่านนะครับ […]

สำนวนภาษาอังกฤษน่ารู้ ที่ใช้ในชีวิตประจำวันและสอบทุกสนาม ค่อยๆ อ่านไปครับ ใจเย็นๆ อย่าเครียดนะครับ เข้ามาอ่านบ่อยๆ อ่านไปเรื่อยๆ ความรู้จะเพิ่มพูนเองครับ และขอแนะนำว่าอย่าปริ้นท์ไว้อ่านนะครับ ให้เข้ามาอ่านที่หน้าเว็บครับ เพราะจะมีสำนวนเพิ่มใหม่เรื่อยๆ และจะมีการอธิบายคำศัพท์ และการใช้เพิ่มให้ตลอดครับ อ่านแล้วก็บอกต่อคนรู้จัก ให้เข้ามาอ่านด้วยนะครับ ขอบคุณครับ … เรามาเริ่มกันเลย !!

สำนวน – A

Above all : mainly, especially สำคัญที่สุด เป็นพิเศษ เหนืออื่นใด

ตัวอย่างประโยคที่ 1
Above all, don’t mention this to Sorayuth.
สำคัญที่สุด อย่าเอ่ยเรื่องนี้กับสรยุทธ

ตัวอย่างประโยคที่ 2
He does well in all his subject but, above all, in English.

all at once : suddenly
ทันทีทันใด, ฉับพลัน

All at once the sky became dark, it started to rain .
ทันทีที่ท้องฟ้ามืดลงฝนเริ่มตก

We were walking along Petchburi Road when all at once we heard a shot.
เรากำลังเดินไปตามถนนเพชรบุรี ทันทีทันใดเราได้ยินเสียงปืน

all day long : the entire day, continuously through the day
ตลอดวัน

She shopped all day long looking for a new dress.
หล่อนเดินทางตลอดทั้งวันเพื่อหาซื้อชุดใหม่ 1 ชุด

all of a sudden : suddenly
ทันทีทันใด

All of sudden Weera appeared at the door.
ทันทีทันใดนั้นวีระปรากฏตัวที่ประตู

all right : satisfactory , correct
เป็นที่พึงพอใจ, เหมาะสมถูกต้อง,ควร

He said that it would be all right for us to call again.
เขากล่าวว่าเราคงจะพึงพอใจแน่ถ้าแวะมาอีก

all the same : regardless of what has been said ,also, to be equal, the same, to make no difference
ถึงกระนั้น,เหมือนกัน

It’s all the same to me whether you go or stay.
ไม่ว่าคุณจะอยู่หรือไปมันก็เหมือนกัน

as a matter of fact : in fact, really
อันที่จริง แท้ที่จริง

Wilai thinks she know English well but, as a matter of fact, she speaks very poorly.
วิไลคิดว่าหล่อนรู้ภาษาอังกฤษดีแต่แท้ที่จริงแล้วหล่อนพูดไม่คล่องนัก

as to : concerning , with reference to
เกี่ยวกับ,ตามที่

As to money , we will simply have to borrow some from the bank.
เกี่ยวกับเงิน เราคงจะต้องยืมจากธนาคารบ้าง

as usual : as always customarily
ตามเคย, เหมือนเคย

Nadech is late for class again as usual.
ณเดชน์มาเรียนสายอีกตามเคย

as yet : up to the present time, as of now
จนกระทั่งบัดนี้ จนบัดนี้

As yet we have not had an answer from him.
จนบัดนี้เรายังไม่ได้รับคำตอบจากเขา

at all : to any degree , in the last
แม้แต่น้อย,เลย

She said that that she did not have any money at all.
หล่อนกล่าวว่าหล่อนไม่มีเงินเลย

at first : originally , in the first instance
แต่แรก ครั้งแรก

At first I thought it was Khun Tan who was telephoning to me.
ครั้งแรกผมคิดว่าเป็นคุณตันที่กำลังโทรศัพท์ถึงผม

at last : Finally
ในที่สุด

We waited and waited and at last Jim arrived.
เราคอยแล้วคอยเล่าและในที่สุดจิมก็มาถึง

at least : a minimum of , no less than
อย่างน้อยที่สุด

Every student should spend at least two hours on his homework every night.
นักเรียนทุกคนควรใช้เวลาอย่างน้อยที่สุด 2 ชั่วโมง ทำการบ้านทุกคืน

at once : immediately , very soon , right away
โดยทันที ฉับพลัน

I want you to send this telegram at once.
ผมต้องการให้คุณส่งโทรเลขนี้ทันที

at time : sometimes , occasionally
บางครั้ง บางโอกาส

At times she feels a little better but then she becomes very weak again.
บางครั้งหล่อนรู้สึกดีขึ้นเล็กน้อย แต่แเล้วก็อ่อนแอลงอีก

สำนวน – B

back out : to withdraw, fail to fulfill a promise or obligation ปฏิเสธ,ไม่ตรงตามสัญญา ไม่เป็นไปตามที่ตกลงกัน

At the last minute John backed out and refused to go with us. ในนาทีสุดท้ายจอร์นไม่ทำตามที่ตกลงกัน และปฏิเสธที่จะไปกับเรา

back up :

a) to put a car in reverse,drive or go back wards
ถอยรถไปข้างหลัง กลับรถ

Main Street was blocked with traffic , so I backed up and drove down one of the side streets.
การจราจรบนถนนติดขัด ดังนั้นผมจึงถอยหลัง และขับไปทางถนนข้างๆ

If you want to get your car in that tight space , you’ll have to back it up some more.
ถ้าคุณต้องการนำรถของคุณเข้าไปในที่แคบนั้น คุณจะต้องถอยหลังอีก

b) to support or to help
สนับสนุนให้ความช่วยเหลือ

The headmaster never backed up his staff.
อาจารย์ใหญ่ไม่เคยสนับสนุนเพื่อนร่วมงานเลย

be about to : to be on the point of, ready
เกือบจะ, พร้อม

I was just about to leave when you telephoned.
ผมเกือบจะออกไปตอนที่คุณโทรศัพท์มา

Bear in mind (keep in mind) : not to forget, remember
จำไว้ว่า จำใส่ใจ

A : You should bear in mind that he is not as strong as he used to be.
คุณควรที่จะจำไว้ว่าเขาไม่แข็งแรงเหมือนเคย

B : O.K., I’ll keep it in mind.
ครับผมจะจำใสใจเอาไว้

Be as steal : some thing for sale very cheaply
ของราคาถูกมาก

On Washing’s birthday we bought a $420 color television set for $90.That’s a steal!
ในวันเกิดของวอชิงตัน เราซื้อทีวีสีเครื่องละ 420 เหรียญได้ในราคา 90 เหรียญ ของถูกจริงๆ!

Beat about the bush : to be indirect in approaching something
พูดอ้อมค้อม

Instead of beat about the bush, John came straight to point.
แทนที่จะอ้อมค้อม จอห์นพูดให้ตรงจุด

Be becoming : to suit, favor in appearance
เหมาะสม

That pearl necklace is very becoming to you.
สร้อยคอไข่มุกนั้นเหมาะสมกับคุณมาก

Be better off : to be in a better condition or situation
อยู่ในสภาพดีขึ้น, ฐานะดีขึ้น

If he is so sick, he would be better off in a hospital.
ถ้าเขาป่วยมาก เขาควรอยู่ในสภาพที่ดีขึ้นในโรงพยาบาล

(be) bound for somewhere : to be going in a certain direction
มุ่งหน้าไป

The ship is bound for Buenos Aires.
เรือมุงหน้าไปบัวโนสไอเรส

be bound to : to be certain to, sure to
แน่นอน, หนีไม่พ้น

We are bound to be late if you don’t hurry.
เราคงสายแน่ถ้าคุณไม่รีบ

Become of : to happen to
บังเกิดขึ้น, มีเรื่องเกิดขึ้น

I wonder what has become of John. I haven’t seen him in weeks.
ผมสงสัยว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับจอห์น ผมไม่เห็นเขาหลายสัปดาห์แล้ว

be in charge of : to manage, be responsible for
รับผิดชอบ, จัดการ, ควบคุมดูแล

Henry is in charge of the office while Mr.Smith is away
เฮนรี่รับผิดชอบสำนักงานขณะที่นายสมิธไม่อยู่

believe in : to accept as true : have faith in the existence of
เชื่อมั่น, ศรัทธา, นับถือ

I really think that she believes in ghosts.
ผมคิดว่าหล่อนนับถือผีสาง

be looking up : to be improving
แก้ไข บำรุง

Prospects for building that new library are looking up.
ภูมิประเทศสำหรับสร้างห้องสมุดใหม่กำลังถูกแก้ไข

be mixed up : to be confused
ทำให้งง, ทำให้ยุ่งเหยิง

Instead of helping me , his explanation only mixed me up.
แทนที่จะช่วยผม คำอธิบายของเขาทำให้ผมงง

be named after : to be given at birth the same name as another
มีชื่อตาม, ชื่อเหมือนกัน

Preeya is named after her aunt.
ปรียาชื่อเหมือนกันกับป้าของหล่อน

My grandson was named Calvin, after a former President of the United States.
หลานชายของฉันมีชื่อเคลวินตามประธานาธิบดีคนก่อนของอเมริกา

be out of the question : to be impossible
ไม่มีทาง, เป็นไปไม่ได้

Germany’s demands were out of the question, and England answered by declaring war.
ความต้องการของเยอรมันนีเป็นไปไม่ได้ อังกฤษตอบโดยการประกาศสงคราม

be over : to be finished, an ending.
ยุติ,จบ,เลิก

after the dance was over, we all went to a restaurant.
หลังจากเลิกเต้นรำเราทั้งหมดก็ไปที่ภัตตาคาร

be rained out : said of a football game all any other outdoor activity that has to be postponed all called of on account of rain
เลื่อนด้วยเหตุจากฝนตก

That baseball game that we had planned to watch on TV was rained out.
การแข่งขันเบสบอลที่เรากะว่าจะได้ดูทางทีวีถูกเลื่อนออกไปด้วยจากเหตุฝนตก

be stuck : to be cheated , to become cheated
ถูกโกง

If you paid more than seventy thousand baht for that old car, you got stuck.
ถ้าคุณจ่ายเกินกว่า 7 หมื่นบาทเพื่อซื้อรถยนต์เก่าคันนั้นคุณถูกโกงแน่

be up : to be ended (said only of time)
หมดเวลา

We will have to stop practicing the piano. The time is up
เราจะต้องหยุดฝึกเปียโนหมดเวลาแล้ว

(be) used to : to be accustomed to เคยชิน

He is used to this climate and the changes in temperature do not affect him.
เขาเคยชินกับอากาศอย่างนี้ และการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิไม่กระเทือนต่อเขา

be well-off : to be rich, well-to-do
ร่ำรวย,มั่งมี

They own their own home, have two automobiles, and see to be very well-off.
พวกเขาเป็นเจ้าของบ้าน มีรถ 2 คัน และดูเหมือนว่าร่ำรวยมาก

be with someone : to understand or follow another person’s conversation or ideas
เข้าใจหรือตามคำสนทนาหรือความคิดของบุคคลอื่น

Will you please repeat that last statement ? I’m not with you.
กรุณาพูดข้อความสุดท้ายซ้ำอิกได้ไหม ? ผมฟังไม่ทัน

blow one’ stop : to become enraged and swear or curse
โกรธจนสุดขีด

Don’t blow your top , boss until after I have explained why I missed that important conference.
อย่าโกรธจนสุดขีดเจ้านาย, จนกว่าผมได้อธิบายว่าทำไมผมจึงพลาดการประชุมสำคัญนั้น

Blow out : to explode , go flat (said generally of tires)
ระเบิด, แตกกระจาย , แบน (ยางรถ)

On our trip to Chonburi, run of our tires blew out.
ระหว่างการเดินทางไปเที่ยวชลบุรี ยางรถเส้นหนึ่งแตก

Blow up : to destroy by explosion , to explode
ระเบิด

When the torpedo struck it , the ship immediately blew up .
เมื่อตอร์ปิโดชนเรือ เรือก็ระเบิดทันที

Brake down : to stop functioning-said generally of motors and similar mechanical objects.
เสีย, ชำรุด, ขัดข้อง

Over car broke down , and be had to tow it to a garage.
รถยนต์ของเราเสียพวกเราต้องเข็นไปที่อู่รถยนต์

Break in : to adjust through usage something which is new and stiff, also to train a new employee.
เดิน (เครื่องยนต์ให้เข้าที, หัด)

It is better to break in a new car slowly by drive moderate speeds for the first 500 miles
เป็นการดีที่เดินเครื่องใหม่(ให้เข้าที่อย่างช้าๆโดยการขับด้วยความเร็วปานกลางในระยะทาง 500 ไมล์แรก)

break in to : to enter by force.
บุกรุก งัดแงะเข้าไป

Thieves broke in to our apartment last night.
ขโมยงัดแงะเข้าไปในอพาร์ทเม้นของเราเมื่อคืน

Break loose : to become free or loose , escape
เป็นอิสระ ปล่อย หลุดหนี

During the storm , the boat broke loose grom the landing.
ระหว่างที่เกิดพายุเรือหลุดจากที่จอด

Brake off : to terminate , put and end.
สิ้นสุด,เลิก

We may relations that country.
เราสิ้นสุดความสัมพันธ์กับประเทศนั้น

Elsa and Bob were engaged but they have broken it off.
เอลซ่าและบ็อบหมั้นกันแล้ว แต่พวกเขาก็เลิกกัน

Break out : occur suddenly.
เกิดขึ้นในทันที

She was living in France when the war broke out .
หล่อนกำลังอยู่ในฝรั่งเศสเมื่อสงครามเกิดขึ้น(ในทันที)

Bring about : to cause , to happen
เป็นเหตุให้, เกิดขึ้น

The accident was brought about by John’s carelessness.
อุบัติเหตุเกิดขึ้นโดยความประมาทของจอห์น

Jill and Harry have separated. What brought it about ?
จิลและแฮรี่แยกกันแล้วอะไรเป็นสาเหตุ ?

bring back : to return
ส่งคืน

When are you going to bring back my book?
เมื่อไหร่คุณจะคืนหนังสือของฉัน?

You can borrow my car if you promise to bring it back tomorrow.
คุณยืมรถของฉันได้ถ้าคุณสัญญาว่าจะส่งคืนพรุ่งนี้

Bring out : to produce, to present
ผลิต, เสนอ

Most of the automobile companies bring out new models their car each year.
บริษัทรถยนต์ส่วนมากผลิตรถรุ่นใหม่ในแต่ละปี

We wanted to see some old family pictures so Jennie brought them out and showed them to us.
พวกเราต้องการเห็นรูปครอบครัวที่เก่าๆ เจนนี่จึงนำมาให้เราดู

bring someone to : to revive
ทำให้ฟื้นขึ้น

This medicine will surely bring him to.
ยานี้จะทำให้เขาฟื้นขึ้นอย่างแน่นอน

bring up : to rear, raise from childhood ; also , to present for attention or consideration
อบรมเลี้ยงดู, เสนอเรื่องขึ้นมา

His mother died when he was young, and his grandmother brought him up.
แม่ของเขาตายเมื่อเขายังเด็ก ย่าเป็นผู้อบรมเลี้ยงดูเขามา

She decided against bringing the matter up at the club meeting.
หล่อนตัดสินใจไม่เห็นด้วยกับการเสนอเรื่องขึ้นมาในการประชุมของสโมสร

bug someone : to annoy or disturb a person continually
รำคาญ, รบกวนบุคคลอื่น

Our neighbors complained that our late parties were bugging them.
เพื่อนบ้านของเราบ่นว่าปาร์ตี้ในตอนดึกของเรารบกวนพวกเขา

build up : to increase, make stronger
เพิ่มขึ้น, ทำให้แข็งแรงขึ้น

He need a good tonic to build up his strength.
เขาต้องการยาบำรุงที่ดีเพื่อความแข็งแรง

Attendance at that new play is so minimal that the producers are trying to build it up.
ความสนใจต่อการแสดงชุดใหม่มีน้อยเสียจนผู้กำกับพยายามที่จะทำให้น่าสนใจมากขึ้น

Burn down : to burn to the ground
ไหม้เป็นจุรณ, ไหม้เหลือแต่ซาก

The fire spread quickly and, before the fireman arrived, the whole block of old builds had burned down.
ไฟลุกลามอย่างรวดเร็วและก่อนที่พนักงานดับเพลิงมาถึงอาคารเก่าทั้งแถบ ก็ไหม้เหลือแต่ซาก

After that sagging barn collapsed, the farmer burned it down .
หลังจากโรงนาที่ทรุดพังทลายลงมาชาวนาก็เผามันให้ไหม้เป็นจุรณ

Burn out : to stop functioning, become useless (said of electrical equipment)
เสียหรือใช้การไม่ได้ (อุปกรณ์ไฟฟ้า)

There are no lights anywhere in the house. Perhaps a fuse has burned out.
ไม่มีแสงสว่างทุกแห่งในบ้าน บางทีฟิวส์คงเสีย

If you overload that fuse, you will burn it out.
ถ้าคุใช้ไฟฟ้ามากเกินไป จะทำให้ฟิวส์ขาดได้

Burn up : to burn completely
เผาเสียเรียบ

He burned up the letter and threw the ashes into the fireplace.
เขาเผาจดหมายเสียเรียบและเทขี้เถ้าลงในเตาผิง

Every time that she thought about him, she burst out crying.
ทุกๆครั้งที่หล่อนคิดถึงเขา หล่อนร้องไห้ออกมาทันที

buy out : to buy a business from another person
ซื้อกิจการ

He has been trying for some time to buy out he’s partner
เขาพยามซื้อกิจการของผู้มีหุ้นส่วนมานานแล้ว

He can sell his business any time because Mr.Smith will gladly by him out
เขาสามารถขายธุรกิจของเขาได้ทุกเวลาเพราะนายสมิธจะซื้อกิจการด้วยความยินดี

buy up : to buy the complete stock of.
ซื้อทั้งหมด

The government plans to buy up all surplus grain in order to stabilize the price.
รัฐบาลวางแผนซื้อข้าวจำนวนที่เกินทั้งหมดเพื่อทำให้ราคามั่นคง

by heart : by memory
ท่องจำ จำขึ้นใจ

He knows many passages from Shakespeare by heart.
เขารู้เรื่องราวหลายตอนในหนังสือของเชคสเปียร์โดยการท่องจำ

by oneself : alone
ตามลำพัง

Wichai translated that French novel by himself. No one helped him.
วิชัยแปลนวนิยายฝรั่งเศสตามลำพัง ไม่มีใครช่วย

by the way : incidentally
อนึ่ง ในโอกาสนี้ อย่างไรก็ตาม

That widower told me, by the way, that he never expected to remarry.
พ่อหม้ายคนนั้นบอกฉันว่า อย่างไรก็ตามเขาไม่เคยหวังว่าจะแต่งงานใหม่

สำนวน – C

call down : to reprimand scold ตำหนิ

John was called down by his boss for coming late to work.
จอห์นถูกนายจ้างดุจากการมาทำงานสาย

Don’t call Mary down for that mistake. I’m sure that mistake. I’m sure that she didn’t make it on purpose.
อย่าตำหนิแม่รี่สำหรับความผิดนั้น ผมแน่ใจว่าหล่อนทำโดยไม่เจตนา

Call for : to come to an office , home, store, etc., in order to get someone or something เรียกหา,ไปรับ,ต้องการ

He promised to call for me at home at seven O’ clock.

Call off : to cancel งด,เลิก

The game was called off on account of darkness.
กีฬาถูกงดด้วยเหตุว่ามืด

At first the workers planned to strike, but later they called it off.
ตอนแรกคนงานวางแผนพร้อมกันหยุดงาน แต่ต่อมาพวกเขาก็เลิก

Call on : to visit เยี่ยม, แวะเยี่ยม

Last night several friends called on us.
เมื่อคืนนี้เพื่อนหลายคนแวะเยี่ยมเรา

Call up : to telephone โทรศัพท์ถึง

I forgot to call up Dang yesterday, although I promised to call him up exactly at three O’clock.
ผมลืมโทรศัพท์ถึงแดงเมื่อวานนี้แม้ว่าผมสัญญาว่าจะโทรศัพท์ถึงเขาตอน 3 โมงตรง

Carry out : to accomplish, execute, bring to a successful end สำเร็จ, ดำเนินการ,ปฏิบัติจนสำเร็จ

They carried out their plan without difficulty.
พวกเขาปฏิบัติตามแผนจนสำเร็จได้ไม่ยาก

It’s easier to make plans than to carry them out.
วางแผนง่ายกว่าการดำเนินการ

Catch a cold : to become sick with a cold เป็นไข้หวัด

If you go out in this rain , you will surely catch a cold.
ถ้าคุณออกไปในขณะฝนตกอย่างนี้ คุณจะเป็นหวัดอย่างแน่นอน

Catch fire : to begin to burn ลุกไหม้ เริ่มต้นเผา

Do not stand too close to that stove. Your clothes may catch fire.
อย่ายืนใกล้เตาไฟเกินไป เสื้อผ้าของคุณอาจลุกไหม้ได้

Catch on : to understand, particularly to grasp the meaning of a humorous story เข้าใจ

Since she doesn’t understand English well, she did not catch on to any of the joke we told.
หล่อนไม่เข้าใจภาษาอังกฤษดี หล่อนจึงไม่เข้าใจเรื่องที่เราเล่า

Change one’s mind : to alter one’s decision or opinion เปลี่ยนใจ

We have changed our minds and are going to Chiangmai instead of to Bangsaen on our vacation.
เราเปลี่ยนใจแล้วและจะไปเชียงใหม่แทนที่จะไปบางแสนในวันหยุด

Check on (check up , check up on) : to examine, check, inspect ตรวจสอบ

That employer has hired a detective to check up (check on, check up on) all of the employee’s past activities.
นายจ้างคนนั้นจ้างนักสืบคนหนึ่งให้ตรวจสอบกิจกรรมในอดีตทั้งหมดของลูกจ้าง

Cheer up : to make happier, inspire ปลอบใจ, สบายใจขึ้น

The nurse tried to cheer up her despondent patient.

We all tried to cheer her up, but she continued to feel very despondent.
เราทั้งหมดพยามทำให้หล่อนสบายใจขึ้น แต่หล่อนยังคงรู้สึกทุกข์โศก

Clear up : to become clear, clarify สะสาง, แก้ปัญหาได้,อากาศดีขึ้น

The newspaper says that the weather is going to clear up tomorrow.
หนังสือพิมพ์ลงข่าวว่าอากาศจะดีขึ้นในวันพรุ่งนี้

That murder was a mystery for a long time, but a clever detective cleared it up.
ฆาตกรรมรายนั้นลึกลับมาเป็นเวลานาน แต่นักสืบที่ฉลาดสะสางมันได้แล้ว

Come about : to happen บังเกิดขึ้น

How did the accident come about?
อุบัติเหตุบังเกิดขึ้นได้อย่างไร ?

Come across : to meet or find unexpectedly พบโดยบังเอิญ

While cleaning the attic yesterday, I came across an old photograph of my mother.
ขณะที่กำลังทำความสะอาดห้องเพดานเมื่อวานนี้ ผมพบภาพถ่ายเก่าๆ ของแม่ภาพหนึ่งโดยบังเอิญ

Come from : to originate in (often used to refer to one’s home district) มาจาก(บ้านเกิด)

What part of South America does she come from?
หล่อนมาจากส่วนใดของอเมริกาใต้ ?

Come to : to revive , regain consciousness ฟื้นคืนสติ,รู้สึกตัว

At first they thought the man was dead but soon he came to.
ตอนแรกพวกเขาคิกว่าผู้ชายคนนั้นตายแล้ว แต่ในไม่ช้าเขาก็ฟื้นคืนสติ

Come to an end : to terminate case ยุติ,จบ

The meeting finally came to an end at eleven o’clock
ในที่สุดการประชุมยุติเมื่อเวลา 11 นาฬิกา

Come true : to prove to be true all correct
พิสูจน์ว่ากลายเป็นจริง

Everything the economists predicted about the cost of living has come true.
ทุกๆอย่างที่นักเศรษฐศาสตร์ทำนายไว้เกี่ยวกับค่าครองชีพกลายเป็นจริง

Count on (upon) : to depend on.พึ่งพาอาศัย,ฝากความหวังไว้กลับ

We are counting on you to help us with the assignment
เราหวังพึ่งคุณให้ช่วยทำงาน

Cover a lot of ground : to be extensive, to reach many decisions to discuss several matters etc. กว้างขวาง, ถกกันหลายเรื่อง

In his first lecture on Plato our philosophy teacher covered a lot of ground.
ในการบรรยายครั้งแรกเกี่ยวกับพาโต ครูปรัชญาของเราถกกันหลายเรื่อง

Cover for : to take charge of or assume responsibility for another person’s duties or work.
รับผิดชอบแทน

Thanee has to go to launch early to day. Can you cover for him from twelve to one-thirty?
วันนี้ธานีต้องออกไปกินอาหารก่อนเที่ยง ผมรับผิดชอบแทนเขาตั้งแต่ 12-13.30 นาฬิกาได้ไหม ?

Crack a book : to read

Although they said that George had never cracked a book, he did manage to graduate from college.
แม้ว่าพวกเขาพูดกันว่ายอร์จไม่เคยอ่านหนังสือ เขาก็อุตส่าห์จบการศึกษาจากวิทยาลัยได้

Cross out : to cancel (often by marking with crosses)
ตัด, ขีดฆ่าทิ้ง (โดยทำเครื่องหมายกากบาท)

The teacher crossed out several words in my composition.
ครูขีดฆ่าคำหลายคำในเรียงความของผม

I crossed it out because it was repetitious.
ผมตัดมันเพราะมันซ้ำซ้อน

Cut in : to interrupt , enter sharply into the path of another
ขัดจังหวะ, ตัดหน้า, พูดสอด

We were talking quietly when she cut in.
เรากำลังคุยกันอย่างเงียบๆ เมื่อหล่อนมาขัดจังหวะ

Cut off : to remove by cutting the ends –also to terminate abruptly ตัดออก, ตัดขาด

The rope was two feet longer than we needed , so we cut off the extra length.
เชือก 2 ฟุต ยาวเกินกว่าต้องการเราจึงตัดส่วนที่เกินออก

Cut out : to remove by cutting, to stop doing something กำจัด,ตัดออก, เลิก

The child likes to cut out pictures from the newspaper.
เด็กชอบตัดรูปออกจากหนังสือพิมพ์

He kept bothering her and finally she told him to cut it out.
เขาทะเลาะกับหล่อนและในที่สุดหล่อนบอกเขาให้เลิก

Cut short : to make shorter, end prematurely , interrupt
ทำให้สั้นเข้า, หยุดชะงัก

The meeting was cut short when the speaker became ill.
การประชุมต้องหยุดชะงักเมื่อผู้บรรยายไม่สบาย

If you have anything more to say, please cut is short as your time is nearly up.
ถ้าคุณมีสิ่งที่จะพูดอีกมาก กรุณาทำให้สั้นเข้า เพราะเวลาของคุณเกือบหมดแล้ว

สำนวน – D

Day after day (day in, day out) : daily continuously วันแล้ววันเล่า
Day after day he gave the same excuse for his laziness.
วันแล้ววันเล่าที่เขายังแก้ตัวเหมือนเดิมเพราะความเกียจคร้านของเขา

Die away : diminish gradually in the distance, referring to sound ค่อยๆ จางหายไป , แผ่วเบา
The parade passed and the music of the band gradually died away.
เมื่อขบวนพาเหรดผ่านไปแล้วเสียงดนตรีค่อยๆ จางหายไป

Die down : to decrease, lessen in intensity ลดน้อยลง บรรเทาลง,(ไฟ) มอด
The room seemed warm enough so we let the fire die down.
ห้องดูเหมือนว่าอุ่นพอ ดังนั้นเราจึงปล่อยให้ไฟมอดไป

Die out : to disappear gradually but completely ค่อยๆสูญพันธุ์ , ค่อยๆสาบสูญไป
That style of dancing died out years ago.
ลักษณะการเต้นรำแบบนั้นค่อยๆ หายสาบสูญไปหลายปีแล้ว
Dish something out : to give or hand out a fluent amount of abuse , repartee , flattery , etc.
ให้ร้าย , โต้ตอบ ,ยกยอ
That employee can certainly take criticism and can dish it out too.
ลูกจ้างคนนั้นสามารถให้คำติชม และสามารถให้รายได้ด้วย
I don’t care for the sort of gossip dished out by your girlfriend.
ผมไม่สนใจเรื่องซุบซิบให้ร้ายโดยแฟนของคุณ

Do a snow job : to cajole or deceive another person
คะยั้นคะยอหรือหลอกลวงบุคคลอื่น
That salesman who sold me a supposedly reconditioned car did a snow job on me. The car has been in the repair shop ever since I bought it.
เซลแมนคนนั้นได้หลอกขายรถเก่าซึ่งคงจะนำไปแปลงสภาพเป็นรถใหม่ให้ผม(เพราะ)รถต้องเข้าอู่ตั้งแต่ซื้อมา

Do over : to repeat ทำอีก,ทำใหม่,ซ้ำๆซากๆ
The teacher made all of us do our exercise over because there were so many mistakes in them.
ครูให้พวกเราทั้งหมดทำแบบฝึกหัดใหม่เพราะมีข้อผิดพลาดมาก

Do without : to get along without , forego ดำเนินต่อไปโดยปราศจาก, เลิกหรือต้องเลิกของที่ต้องการใช้
With prices so high , I will have to do without a new suit this year.
จากราคาที่สูงมากผมจะต้องเลิกใช้ชุดใหม่ปีนี้

Draw up : to prepare(said of legal papers, contracts, agreement, etc.) เตรียม,ทำ
Our lawyer will draw up the contract today.
ทนายความของเราจะเตรียมสัญญาในวันนี้
If you want to make a will , you will have to have a lawyer draw one up for you.
ถ้าคุณต้องการทำพินัยกรรม คุณต้องมีทนายความทำให้

Dream up : to invent, think of and/ or put into effect ช่างคิด,แต่ง,กุ
Who dreamed up the idea of painting living room walls a bright red ?
ใครช่างออกความคิดในการทาสีผนังห้องรับแขกของเราเป็นสีแดงสด ?
If that student didn’t have a good excuse for being absent, he would dream one up.
ถ้านักเรียนคนนั้นไม่มีข้อแก้ตัวที่ดีสำหรับการมาสาย เขาก็จะแต่งขึ้นสักอย่างหนึ่ง

Drive up to (go up to , walk up to ,run up to) : to approach เข้าไปใกล้
We finally drove up to a gas station and inquired about the correct route.
ในที่สุดเราก็ขับไปใกล้ปั๊มน้ำมันและสอบถามเกี่ยวกับเส้นทางที่ถูกต้อง

Drop in (drop in on) : to call on or visit unexpectedly แวะเยี่ยม,แวะหา
Some old friends dropped in on us last night.
เพื่อนเก่าบางคนแวะเยี่ยมเราเมื่อคืนนี้

Drop in tonight after work if you can.
หลังเลิกงานคืนนี้แวะมาหาหน่อยถ้าม้าได้

Drop out : to leave , withdraw, cease attending ออก ,ลาออก ,หยุด
Many students have dropped out of our school on account of the economic depression.
นักเรียนจำนวนมากลาออกจากโรงเรียนของเราด้วยเหตุจากความตกต่ำทางเศรษฐกิจ

Drop someone a line : to write briefly to someone เขียนโน้ตสั้นๆ ,เขียนข้อความสั้นๆ
If you have time, drop me a line now and then while you are abroad.
ถ้าคุณมีเวลาเขียนข้อความสั้นๆ ถึงฉันบางครั้งบางคราวขณะที่คุณอยู่ในต่างประเทศ
I must drop a line to my mother.
ผมต้องเขียนข้อความสั้นๆถึงคุณแม่

Dry out : to become dry through a gradual loss of moisture แห้งมาก,แห้งสนิท,แห้งจนกรอบ
If you don’t cover the bread, it will soon dry out.
ถ้าคุณไม่ปิดขนมปังไว้ มันจะแห้งจนกรอบในไม่ช้า

Dry run : rehearsal ซ้อม
Before we submit our plan for sale reorganization to our board of directors, let’s have a dry run of the presentation first.
ก่อนที่เราเสนอแผนปรับองค์กรการขายใหม่ของเราต่อคณะกรรมการบริหาร มาซ้อมการเสนอกันก่อน

Dry up : to dry completely แห้งผาก,แห้งสนิท
Every summer this stream dries up.
ทุกฤดูร้อนลำธารนี้แห้งผาก
It rained very little and the streets soon dried up.
ฝนตกน้อยมากและถนนแห้งสนิทในไม่ช้า

สำนวน – E 

ease someone out :
to discharge an employee gently, often with reasonable notice and good severance pay
ปลดลูกจ้างอย่างนุ่มนวลโดยการประกาศและให้เงินค่าทำขวัญ

When the new American President took office, some members of the White House staff were eased out.
เมื่อประธานาธิบดีคนใหม่ของอเมริกาเข้ารับงาน สมาชิกบางคนของทำเนียบขาวถูกปลด

eat in :
to eat at home
รับประทานอาหารที่บ้าน

We ate in last night but tonight we are going to eat out.
เรารับประทานอาหารที่บ้านเมื่อคืนก่อน แต่คืนนี้เราจะออกไปรับประทานอาหารนอกบ้าน

eat out :
to eat in a restaurant
รับประทานอาหารนอกบ้าน

When you eat out, what restaurant do you generally go to?
เมื่อคุณรับประทานอาหารนอกบ้านโดยปกติคุณไปภัตตาคารใด?

every so often (every now and then) :
occasionally
บางครั้งบางคราว

Every so often he and I go to a foot –ball game together.
บางครั้งบางคราวเขาและฉันไปดูการแข่งขันฟุตบอลด้วยกัน

สำนวน – F 

fall behind :
to lag , fail to keep up
ล้าหลัง,ไม่ทันเพื่อน

John fell behind in his studies and finally had to leave school.
จอห์นเรียนไม่ทันเพื่อนและในที่สุดต้องออกจากโรงเรียน

fall in love with :
to begin to love
ตกหลุมรัก

John falls in love with every new girl he meets.
จอห์นตกหลุมรักเด็กผู้หญิงใหม่ทุกคนที่พบ

fall off :
to fall from something ; also, to decrease in volume
หล่น, ลดลง

The picture fell off the wall and broke.
ภาพหล่นจากผนังและแตก

Business conditions are bad at present and his commissions have fallen off.
สภาพธุรกิจในปัจจุบันแย่ลงและค่านายหน้าของเขาก็ลดลงด้วย

fall through :
to fail to materialize, collapse
ไม่สำเร็จ,ล้มเลิก

Our plans for a big picnic fell through.
แผนไปปิกนิกที่ใหญ่โตของเราเป็นอันล้มเลิก

feel like :
to be inclined, have the desire to
สมัครใจ,ต้องการจะรู้สึกอยาก

I feel like taking a long walk. Would you like to go with me ?
ผมต้องการจะเดินเล่นคุณจะไปกับผมไหม?

feel sorry for :
to pity , feel compassion for
สงสาร

I feel sorry for anyone who has to do that kind of work.
ผมสงสารบางคนที่ทำงานชนิดนั้น

figure out :
to calculate , to study carefully in order to understand
คำนวณตู้ , เข้าใจ

This letter is so badly written that I can’t figure out what the writer is trying to say.
จดหมายนี้ถูกเขียนอย่างเลวมากจนผมไม่เข้าใจว่าผู้เขียนกำลังพยายามพูดถึงอะไร

fill one in :
to inform, give background information
แจ้งให้ทราบ, ให้ความรู้พื้นๆ

I’m supposed to meet the president of your company tomorrow. What kind of chap is he ? Please fill me in.
ผมว่าจะไปพบผู้อำนวยการบริษัทคุณพรุ่งนี้ เขาเป็นคนแบบไหน? กรุณาให้ข้อมูลคร่าวๆ แก่ผมบ้าง

fill out : to complete – said of blanks, forms, etc.
เติมให้ครบ เติมให้สมบูรณ์, กรอก

When I applied for my passport, I had to fill out a half dozen different forms.
เมื่อผมกรอกหนังสือเดินทางผมต้องกรอกแบบฟอร์มต่างๆ ถึง6แผ่น

find fault with :
to criticize
ติเตียน , วิจารณ์

It is very easy to find fault with the work of others.
มันง่ายมากที่ติเตียนงานของคนอื่น

find out :
to get information, discover, learn
รู้เรื่อง, พบ, สำรวจ

I was unable to find out the name of the man who called.
ผมไม่สามารถรู้ชื่อผู้ชายที่โทรมา

fix someone or something up :
a. to arrange a date or an engagement for another person
จัดการนัดหมายให้บุคคลอื่น
b. to repair or put something in order
ซ่อม

Since the out-of-town salesman didn’t have a partner for the company dance, his associate fixed him up with a nice young lady.
เพราะว่าคนขายของจากนอกเมืองไม่มีคู่สำหรับเต้นรำ พรรคพวกของเขาจึงจัดการนัดสาวงามให้เขาคนหนึ่ง

We decided to fix up the old house ourselves.
เราตัดสินใจซ่อมบ้านเก่าเอง

fool around :
to play and joke, spend time foolishly with little result
โต๋เต๋, เที่ยวไปเที่ยวมา

He is capable, but he fools around too much ; he jokes with the girls, calls his friends on.
เขามีความสามารถแต่เที่ยวไปเที่ยวมามากเกินไป เขาพูดล้อเลียนพวกเด็กผู้หญิง แวะเยี่ยมเพื่อนๆของเขา

for good :
permanently, forever
ตลอดไป, ไม่กลับมาอีก

Ruth has gone back to California for good. She will not return to the East.
รูธกลับไปแคลิฟอร์เนียตลอดไป หล่อนจะไม่กลับมาตะวันออกอีก

for the time being:
for the present, temporarily
เดี๋ยวนี้, ในขณะนี้

For the time being Helen is working in the export department.
ในขณะนี้เฮเลนกำลังทำงานในแผนกสินค้าออก

fringe benefit :
something valuable that an employee gets besides wages or salary
บางสิ่งที่ลูกจ้างได้นอกเหนือจากค่าจ้าง

It’s hard to attract employees nowadays without offering them fringe benefits.
เป็นการยากที่จะดึงดูดลูกจ้างในปัจจุบันโดยไม่เสนอผลประโยชน์ที่นอกเหนือจากค่าจ้าง

front for :
to act as one’s agent or spokesman but often giving the impression that one is the real leader
กระทำเป็นตัวแทน

Since the president of that power company didn’t like to meet the public, he arranged for the vice-president to front for him.
เนื่องจากประธานบริษัทไม่ชอบพบกับสาธารณะชน เขาจึงมอบให้รองประธานทำการแทน

แชร์เลย