นิทานภาษาอังกฤษ เรื่อง เจ้าของสินค้าทั้งสาม

เรียนภาษาอังกฤษกับนิทานอีสป 2 ภาษา เจ้าของสินค้าทั้งสาม

The Three Tradesmen

A great city was attacked and its residents were called together to consider the best way to protect it from the enemy, A bricklayer recommended bricks as the best material for an effective resistance. A carpenter proposed wood as the best method of defense. After hearing this, leatherworker stood up and said, “Sirs, disagree with all of you. There is no material for resistance equal to a covering of hides and nothing so good as leather.”

The Moral
Every man for himself.

บทแปลภาษาไทย นิทานเรื่อง เจ้าของสินค้าทั้งสาม

มีเมืองใหญ่อยู่เมืองหนึ่งโดนโจมตีจากข้าศึก พวกชาวเมืองก็เลยถูกเรียกให้มารวมตัวกันเพื่อช่วยกันคิดวิธีป้องกันเมืองให้ปลอดภัยจากข้าศึก ช่างก่ออิฐเลยเสนอให้ก่ออิฐป้องกันข้าศึก ส่วนช่างไม้ก็เสนอว่าไม้เป็นวัสดุที่ดีที่สุดที่จะใช้ก่อสร้างในการป้องกันภัยอันตรายจากศัตรู หลังจากได้ฟังดังนั้น ช่างทำหนังก็ลุกขึ้นพูดว่า “ท่านทั้งหลายข้าไม่เห็นด้วยกับพวกท่าน อิฐและไม้เป็นวัสดุที่ไม่เหมาะสำหรับจะใช้ก่อสร้างป้องกันข้าศึกศัตรูและไม่มีสิ่งใดดีเหมือนเครื่องหนังแน่นอน”

นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า
คนทุกคนย่อมเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน

แชร์เลย