คำที่ความหมายเหมือนกัน แต่ใช้ต่างกัน Synonym

ในหัวข้อการเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ โดย tonamorn.com หน้านี้ เราจะพูดถึง Synonym (ซิน’นะนิม) คือ คำที่มีความหมายเหมือนกันหรือใกล้เคียงกัน แต่ใช้ต่างกัน […]

ในหัวข้อการเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ โดย tonamorn.com หน้านี้ เราจะพูดถึง Synonym (ซิน’นะนิม) คือ คำที่มีความหมายเหมือนกันหรือใกล้เคียงกัน แต่ใช้ต่างกัน โดยจะเริ่มรวบรวมจากคำที่ใช้บ่อย ซึ่งมักพบเจอในชีวิตประจำวันและข้อสอบครับ

คำศัพท์กลุ่มที่ 1.
price, value, cost

price (พไรซ) = ราคา [เน้นที่จำนวนเงิน] – The car is priced at ฿955,000.
– The price of oil has risen sharply.
– The price of PCs has fallen recently.

value (แฝล-ยู) = มูลค่า, มีราคา, มีคุณค่า
– What is the value of the prize?
– The value of the dollar fell against the mark and the yen yesterday.
– I value his friendship more than I can ever say.

cost (ค็อซท) = ราคา [เน้นที่ตัวสินค้า] – How much does this book cost?
– It costs ฿320.
– It costs a lot to buy a house in this part of Bangkok.

คำศัพท์กลุ่มที่ 2.
say, speak, talk

say (เซ) = บอก, กล่าว, พูด
– Did she say why she left so early?
– What did they say about the house?
– Tony never forgets to say “Please” and “Thank you”.

speak (ซพีค) = พูด, บรรยาย
– Sarah speaks with an American accent.
– Can I speak with Amorn please? (US)
– Can I speak to Amorn please? (UK)

talk (ทอค) = เจรจา, พูด
– You’re not allowed to talk during the exam.
– She talks to her mother on the phone every week.
– My little boy has just started to talk.

คำศัพท์กลุ่มที่ 3.
A little, Little

A little ตามด้วย นามนับไม่ได้
= some, a small amount
มีบ้าง เล็กน้อย

– I drank some tea and ate a little bread.
– He smiled just a little.
– Her hands were shaking a little.

Little ตามด้วย นามนับไม่ได้
= not much / almost nothing
ไม่มาก แทบจะไม่มี

– They had little money to spend.
– He slept very little that night.
– She has little choice.

คำศัพท์กลุ่มที่ 4.
Accept, Agree

Accept (แอ็คเซพท-) = ยอมตกลง, ยอมรับ
– Do you accept credit cards?
– She is too proud to accept any help.
– I’ve just accepted an invitation to the opening-night party.

Agree (อักรี-) = เห็นพ้อง, ปรองดอง, ยินยอม
– I agree with you on this issue.
– I agree that he should be invited.
– Gaga and I never seem to agree.

คำศัพท์กลุ่มที่ 5.
Afraid, Fear

Afraid (อัฟเรด-) = กลัว, เกรง
– I’ve always been afraid of flying/heights/spiders.
– She’s afraid of being attacked
– I’m afraid you’ve completely misunderstood the question.

Fear (เฟีย) = เกรงกลัว, เกรงขาม
– I have a fear of heights.
– The cab driver was going so fast, I feared for our safety.
– The boy showed no fear.

แชร์เลย