การเขียนบันทึกประชุม ภาษาอังกฤษ

การเขียนบันทึกประชุม ภาษาอังกฤษ อาจไม่มีรูปแบบที่แน่นอน แต่โดยทั่วไป จะประกอบด้วย – วันที่ (date) เวลา (time) […]

การเขียนบันทึกประชุม ภาษาอังกฤษ
อาจไม่มีรูปแบบที่แน่นอน แต่โดยทั่วไป จะประกอบด้วย

– วันที่ (date) เวลา (time) และสถานที่ (location)

– จุดประสงค์ของการประชุม (purpose / objective / goal)

– ผู้เข้าร่วมประชุม (participants / attendees / present)

– ในรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม จะต้องเขียนตำแหน่งหน้าที่ของบุคคลคนนั้นด้วย เช่น
ประธาน (chair / chairman / chairperson)
ที่ปรึกษา (adviser)
ตัวแทน (proxy) เป็นต้น

– รายชื่อผู้ที่ไม่เข้าร่วมประชุม (absence)

– มติในที่ประชุม (decision / resolution)

– มีญัตติ (motion) เสนอขึ้นมา หรือเรื่องอื่นๆ ที่จะปรึกษาหารือ (other business) หรือไม่

– เวลา สถานที่ และระเบียบวาระการประชุม (agenda) ในการประชุมครั้งต่อไป

ประโยคภาษาอังกฤษ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุม

– The meeting is adjourned until next Friday.
การประชุมเลื่อนออกไปเป็นวันศุกร์หน้า

– It was decided by a unanimous vote that the new factory should be built.
มีการลงมติอย่างเป็นเอกฉันท์แล้วว่า ควรสร้างโรงงานแห่งใหม่

– I move to table / shelve / put off the [motion / offer / project …] ฉันขอเสนอให้ทิ้ง / ปล่อย (ญัตติ / ข้อเสนอ / แผนการ…) เอาไว้ก่อน

– The budget proposal was approved / rejected by a vote of 20 to 12.
ข้อเสนองบประมาณดังกล่าว ได้รับการอนุมัติ / ถูกปฏิเสธ ด้วยคะแนนเสียง 20 ต่อ 12

– The board ratified the investment, with six votes in favor, two against, and one abstention.
คณะกรรมการอนุมัติการลงทุนดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย จำนวนหกเสียง ไม่เห็นด้วยสองเสียง และงดออกเสียงหนึ่งเสียง

แชร์เลย