ตัวย่อภาษาอังกฤษ ในพาดหัวข่าว

ตัวย่อ อักษรย่อ ภาษาอังกฤษ ในหนังสือพิมพ์ ข่าว

ตัวย่อภาษาอังกฤษในพาดหัวข่าว

ในพาดหัวข่าวภาษาอังกฤษ (headlines) ผู้เรียนภาษาอังกฤษมักจะพบเจอตัวย่อ (Acronyms) ปรากฏอยู่บนพาดหัวข่าวในหนังสือพิมพ์ ซึ่งผู้เรียนภาษาอังกฤษจำเป็นที่จะต้องรู้ตัวย่อหรือคำย่อนั้นๆ ว่าย่อมาจากอะไร คืออะไร แปลว่าอะไร เพื่อที่จะเข้าใจความหมายและสาระสำคัญของบทความภาษาอังกฤษหรือเนื้อข่าวที่อ่าน

ตัวย่อภาษาอังกฤษที่มักพบบ่อย ในพาดหัวข่าวภาษาอังกฤษบนหนังสือพิมพ์

AFTA ย่อมาจาก Asean free trade area
หมายถึง เขตการค้าเสรีอาเซียน

AIDS ย่อมาจาก Acquired immune deficiency syndrome
หมายถึง โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง

APEC ย่อมาจาก Asian-pacific economic cooperation
หมายถึง องค์กรความร่วมมือทางเศรษฐกิจภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก

ASEAN ย่อมาจาก Association of southeast asian nations
หมายถึง สมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

BMA ย่อมาจาก Bangkok metropolitan administration
หมายถึง ที่ว่าการกรุงเทพมหานคร

BMTA ย่อมาจาก Bangkok mass transit authority
หมายถึง องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ

BOI ย่อมาจาก Board of investment
หมายถึง คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

CAT ย่อมาจาก Communications authority of Thailand
หมายถึง องค์การการสื่อสารแห่งประเทศไทย

CIA ย่อมาจาก Central intelligence agency
หมายถึง หน่วยสืบราชการลับสหรัฐฯ

EEC ย่อมาจาก European economic community
หมายถึง ประชาคมเศรษฐกิจยุโรป

EGAT ย่อมาจาก Electricity generating authority of Thailand
หมายถึง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ESCAP ย่อมาจาก Economic and social commission for asia and the pacific
หมายถึง คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก

FAO ย่อมาจาก Food and agriculture organization
หมายถึง องค์การอาหารและการเกษตร

GATT ย่อมาจาก General agreement on tariffs and trade
หมายถึง ข้อตกลงทั่วไปในเรื่องการค้าและพิกัดอัตราภาษีศุลกากร

GDP ย่อมาจาก Gross domestic product
หมายถึง ผลผลิตมวลรวมภายในประเทศ

GNP ย่อมาจาก Gross national product
หมายถึง ผลิตภัณฑ์มวลรวมของชาติ

IMF ย่อมาจาก International monetary fund
หมายถึง กองทุนการเงินระหว่างประเทศ

IRO ย่อมาจาก International refugee organization
หมายถึง องค์การผู้ลี้ภัยนานาชาติ

MP ย่อมาจาก Member of parliament
หมายถึง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

NEB ย่อมาจาก National environment board
หมายถึง คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

NEC ย่อมาจาก National education commission
หมายถึง คณะกรรมาธิการการศึกษาแห่งชาติ

NICS ย่อมาจาก Newly industrialised countries
หมายถึง กลุ่มประเทศอุตสาหกรรมใหม่

OPEC ย่อมาจาก Organization of petroleum exporting countries
หมายถึง กลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน

PM ย่อมาจาก Prime Minister
หมายถึง นายกรัฐมนตรี

TAT ย่อมาจาก Tourism authority of Thailand
หมายถึง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

TOT ย่อมาจาก Telephone organization of Thailand
หมายถึง องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย

UNDP ย่อมาจาก United Nations development program
หมายถึง โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ

UNESCO ย่อมาจาก United Nations educational scientific and cultural organization
หมายถึง องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ

UNHCR ย่อมาจาก United Nations high commission for refugees
หมายถึง สำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ

UNICEF ย่อมาจาก United Nations International children’s emergency fund
หมายถึง กองทุนสงเคราะห์เด็กแห่งสหประชาชาติ

USIS ย่อมาจาก United States information service
หมายถึง สำนักงานข่าวสารอเมริกัน

WHO ย่อมาจาก World health organization
หมายถึง องค์การอนามัยโลก

แชร์เลย