การพูดถึงปัญหา ภาษาอังกฤษ

การพูดคุยเกี่ยวกับปัญหา Talking about problems – There is a problem / […]

Home/ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน/การพูดถึงปัญหา ภาษาอังกฤษ

การพูดคุยเกี่ยวกับปัญหา
Talking about problems

– There is a problem / an issue with …
มีปัญหาเกี่ยวกับ

– I’m having a hard time / trouble / difficulty + V.ing …
ฉันมีปัญหาทางด้าน

– [Missing a payroll / Delaying the money transfer …] was a terrible / serious / huge / fatal mistake / error.
(การที่ยังไม่เบิกจ่ายเงินเดือน / การส่งเงินล่าช้า …) เป็นความผิดที่ร้ายแรงมาก / ไม่อาจเรียกกลับคืนมาได้

– I don’t think that … is a viable option / alternative / proposition.
ฉันไม่คิดว่า … จะเป็นทางเลือก / ข้อเสนอที่ใช้ได้

– I’m sorry to lay this on you / inconvenience you / cause you trouble …
ฉันขอโทษด้วยที่ต้องรบกวนคุณ

– … has once again hit (run into) a snag / hit a bad patch / encountered problems.
… มีปัญหาอีกแล้ว

แชร์เลย

ให้คะแนนบทเรียนนี้

Average rating 5 / 5. Vote count: 301

เป็นคนแรกที่ให้คะแนนบทเรียนนี้