การเติม ed ท้ายคำกริยา ภาษาอังกฤษ

กฎการเติม ed หลักการเติม ed ที่ท้ายคำกริยา (verb) ภาษาอังกฤษ (เมื่อทำเป็นคำกริยาช่องที่ 2 และช่องที่ […]

กฎการเติม ed หลักการเติม ed ที่ท้ายคำกริยา (verb) ภาษาอังกฤษ (เมื่อทำเป็นคำกริยาช่องที่ 2 และช่องที่ 3 หรือใช้เพื่อทำหน้าที่อื่น ตามหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ)

1. คำกริยาที่มีพยัญชนะท้ายคำ ตั้งแต่ 2 ตัวขึ้นไป เติม ed ได้เลย เช่น

attack สามารถเติม -ed เป็น > attacked
walk สามารถเติม -ed เป็น > walked

2. คำกริยาที่ลงท้ายด้วย e ให้เติม d ได้เลย เช่น

Invite เป็น invited
Love เป็น loved
Like เป็น liked

3. คำกริยาที่ลงท้ายด้วย y ให้เปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม ed เช่น

Carry เป็น carried
Marry เป็น married
Try เป็น tried

*ข้อยกเว้น การเติม ed

ถ้าหน้า y เป็นสระ ไม่ต้องเปลี่ยน y เป็น i แต่สามารถเติม ed ได้เลย เช่น

Enjoy สามารถเติม -ed ได้เลย เป็น enjoyed
Play สามารถเติม -ed ได้เลย เป็น played

4. คำกริยาที่มีสระตัวเดียว และพยัญชนะสะกดตัวเดียวลงท้าย ต้องทำการเพิ่มตัวสะกดตัวนั้นไปอีก 1 ตัว ก่อนทำการเติม ed เช่น

Stop เพิ่มตัวสะกดตัวสุดท้าย 1 ตัว แล้วเติม ed เป็น stopped
Beg เพิ่มตัวสะกดตัวสุดท้าย 1 ตัว แล้วเติม ed เป็น begged

*ยกเว้น box ทำการเติม -ed ได้เลย เป็น boxed

5. คำกริยาที่มีมากกว่า 2 พยางค์ขึ้นไป ที่ท้ายพยางค์มีสระตัวเดียว ตัวสะกดตัวเดียว ให้พิจารณาการออกเสียงของคำกริยานั้น ว่าเน้นหนักที่พยางค์ไหน ถ้าเน้นหนักที่พยางค์หลังให้เพิ่มตัวสะกดก่อนเติม ed แต่ถ้าเน้นเสียงหนักที่พยางค์หน้า ไม่ต้องเพิ่มตัวสะกด แต่สามารถเติม ed ได้เลย

ตัวอย่างการเติม ed สำหรับคำกริยาที่มีมากกว่า 2 พยางค์

5.1 คำกริยาเน้นพยางค์หลัง ต้องเพิ่มตัวสะกด เช่น

Admit เป็น admitted
Infer เป็น inferred
Refer เป็น referred
Occur เป็น occurred

5.2 คำกริยาเน้นพยางค์หน้า หรือกลาง (ไม่ได้เน้นเสียงที่พยางค์หลัง) เติม ed ได้เลย เช่น

Answer เป็น answered
Open เป็น opened
Order เป็น ordered

*ยกเว้นคำว่า Kidnap เป็น kidnapped และ Worship เป็น worshipped

6. คำที่ลงท้ายด้วย l (แอล) หน้า l มีสระตัวเดียว ถ้าเป็นภาษาอังกฤษแบบอังกฤษ จะเพิ่ม l อีก 1 ตัว ก่อนเติม ed แต่ถ้าเป็นภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน จะเติม ed ไปเลย เช่น

Travel
ภาษาอังกฤษแบบอังกฤษ เติม ed เป็น travelled
ภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน เติม ed เป็น traveled

Quarrel
ภาษาอังกฤษแบบอังกฤษ เติม ed เป็น quarrelled
ภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน เติม ed เป็น quarreled

Signal
ภาษาอังกฤษแบบอังกฤษ เติม ed เป็น signalled
ภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน เติม ed เป็น signaled

แชร์เลย