การแจ้งให้ทราบ ภาษาอังกฤษ

การแจ้งให้ทราบ Informing Someone of Something I’m writing to tell / […]

การแจ้งให้ทราบ
Informing Someone of Something

I’m writing to tell / inform you that …
I want to fill you in on …
I want to let you know that …
Please be advised that …

ดิฉัน / ผม ขอแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรว่า / แจ้งให้ทราบว่า …

แชร์เลย