การแนะนำบุคคล ภาษาอังกฤษ

การแนะนำบุคคล Recommending Someone – He’s proven / shown himself to […]

Home/ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน/การแนะนำบุคคล ภาษาอังกฤษ

การแนะนำบุคคล
Recommending Someone

– He’s proven / shown himself to be [a valuable employee / a reliable worker / a leader / an asset to this company …] เขาพิสูจน์ตัวเองให้เห็นว่าเขาเป็น (พนักงานที่มีคุณค่า / พนักงานที่เชื่อถือได้ / ผู้นำ / บุคคลที่มีค่าของบริษัทนี้)

– His [computer / communication / management …] skills are [superior to others / exceptional / first-rate / top-notch / impressive …] ทักษะทางด้าน (คอมพิวเตอร์ / การสื่อสาร / การบริหาร) ของเขา (ดีกว่าคนอื่น / ยอดเยี่ยม / ดีที่สุด / ดีเยี่ยม / น่าประทับใจ)

– From my experience / In my opinion / From my point of view, S. + V. …
ตาม (ประสบการณ์ / ความเห็น / มุมมอง) ของฉัน

– I highly recommend (someone) for the position of …
ฉันขอแนะนำ (ใครคนหนึ่ง) ให้รับในหน้าที่ในตำแหน่ง …

แชร์เลย