การใช้ a an ใช้กับอะไร พร้อมตัวอย่าง

การใช้ a, an ในภาษาอังกฤษ จะมี articles โดยแบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ […]

การใช้ a, an

ในภาษาอังกฤษ จะมี articles โดยแบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ

1. Indefinite article ทำหน้าที่นำหน้านามความหมายทั่วๆ ไป ไม่ชี้เฉพาะเจาะจง ได้แก่ a, an
2. Definite article ทำหน้าที่นำหน้าคำนาม ความหมายชี้เฉพาะเจาะจงว่าเป็นสิ่งที่เราพูดถึง ได้แก่ the

ในบทเรียนนี้เราจะเรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง การใช้ a, an กันก่อน

การใช้ a, an ในภาษาอังกฤษ

1. ใช้ a นำหน้าคำนามที่ออกเสียงเป็นพยัญชนะ เช่น a man, a dog, a papaya หรือขึ้นต้นด้วยสระ แต่ออกเสียงพยัญชนะ เช่น a university, a union, a uniform

2. ใช้ an นำหน้าคำนามที่ออกเสียงเป็นสระ เช่น an egg, an apple, an orange, an ant, an enemy, an eye, an umbrella หรือขึ้นต้นด้วยพยัญชะ แต่อกเสียงเป็นสระ เช่น an hour, an honour, an honest man, an heir

3. ใช้ a, an กับคำนามนับได้เอกพจน์ เมื่อพูดถึงครั้งแรก หรือกล่าวโดยไม่ชี้เฉพาะ เช่น

ตัวอย่างประโยคภาาอังกฤษ

A bird is on a tree.
He is a man.

4. ใช้ a, an กับคำนามนับได้เอกพจน์ ที่กล่าวรวมเป็นตัวแทนเป็นพวกเดียวกัน เช่น

A man is strong.
A dog has four legs.
An old man cannot work hard.

5. ใช้ a, an กับคำนามที่เป็นอาชีพภาษาอังกฤษ ต่างๆ เช่น

I am a doctor.
He is a teacher.
She is an actress.
You are a clever boy.

6. ใช้ a, an นำหน้านามวลีเกี่ยวกับจำนวน การบอกปริมาณ เช่น

A dozen แปลว่า หนึ่งโหล
A large number of แปลว่า จำนวนมาก
A great deal of แปลว่า จำนวนมาก

7. ใช้ a, an นำหน้านามที่บอกเป็นอัตราส่วน และเวลา เช่น

Twice a week, two times a day, an hour

8. ใช้ a, an กับสำนวนการเจ็บไข้ได้ป่วย เช่น

Have a cold แปลว่า เป็นหวัด
Have a headache แปลว่า ปวดหัว, ปวดศีรษะ
Have a cough แปลว่า มีอาการไอ

9. ใช้ a, an ในสำนวนการพูดต่างๆ เช่น

A few, a little, a bit

ตัวอย่างประโยคภาาอังกฤษ

She has a few friends in Thailand.
แปลว่า หล่อนมีเพื่อนน้อยในประเทศไทย

I take a picture.
แปลว่า ฉันถ่ายรูป

In a hurry.
แปลว่า กำลังรีบ

Have a chance
แปลว่า มีโอกาส

As a rule
แปลว่า เป็นกฎเกณฑ์

แชร์เลย