สรุปแกรมม่า การใช้ a lot of, lots of, plenty of

การใช้ a lot of, lots of, plenty of ในไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ a […]

การใช้ a lot of, lots of, plenty of ในไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

a lot of และ lots of แปลว่า มาก ใช้ในความหมายเดียวกับ much และ many แต่ถ้า a lot of และ lots of จะใช้ในกรณีที่ไม่เป็นทางการ ถ้าเป็นทางการหรือภาษาเขียนจะใช้ a great deal of หรือ much และ many แทน ทั้ง a lot of และ lots of ใช้ได้เหมือนกัน และสามารถใช้แทนกันก็ได้
เทคนิคการจำ
a lot of และ lots of + คํานามนับได้ (พหูพจน์) และ คำนามนับไม่ได้
ตัวอย่างประโยคการใช้ a lot of และ lots of

ตัวอย่างประโยคที่ 1
A lot of my friends live in China. (การใช้ a lot of)
แปลว่า เพื่อนของฉันจำนวนมากอยู่ที่ประเทศจีน
Lots of my friends live in China. (การใช้ lots of)
แปลว่า เพื่อนของฉันจำนวนมากอยู่ที่ประเทศจีน

ตัวอย่างประโยคที่ 2
How much money do you have ?
แปลว่า คุณมีเงินมากเท่าไร?
I have got a lot. (ประโยคบอกเล่าของการใช้ a lot)
แปลว่า ฉันก็มีมากนะ
I have got lots of money. (ประโยคบอกเล่าของการใช้ lots of)
แปลว่า ฉันก็มีเงินมากนะ
I haven’t got a lot of money. (ประโยคปฏิเสธของการใช้ a lot of)
แปลว่า ฉันไม่ได้มีเงินมาก
I haven’t got lots of money. (ประโยคปฏิเสธของการใช้ lots of)
แปลว่า ฉันไม่ได้มีเงินมาก

การใช้ plenty of
คำนี้ใช้ในความหมายว่า มากมายเกินพอ ล้นเหลือ วิธีการใช้จะใช้คล้ายกับ a lot of และ lots of
คำนี้มักจะใช้กับประโยคบอกเล่า เนื่องจากคำว่ามากเกินพอมักจะมีความหมายเป็นบวก
เทคนิคการจำ
plenty of + คํานามนับได้ (พหูพจน์) / คํานามนับไม่ได้
ตัวอย่างประโยคการใช้ plenty of
1. There is plenty of time. แปลว่า มีเวลามากมาย
2. Plenty of shops accept credit cards. แปลว่า มีร้านมากมายที่สามารถใช้บัตรเครดิตได้

แชร์เลย